Skip to main content

Szósty fundusz indeksowy w ofercie PKO TFI

23 października 2019 r. miała miejsce pierwsza wycena jednostek uczestnictwa kolejnego funduszu indeksowego zarządzanego przez PKO TFI. Subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego, bo o nim mowa, wchodzi w skład funduszu parasolowego PKO Parasolowy FIO. Jest to już szósty fundusz indeksowy w ofercie PKO TFI – tym samym towarzystwo to stało się wraz z TFI PZU współliderem polskiego rynku funduszy indeksowych biorąc pod uwagę liczbę tego rodzaju produktów inwestycyjnych. Ogółem na polskim rynku funkcjonują już 23 polskie fundusze indeksowe.

Jak zapisano w prospekcie informacyjnym PKO Obligacji Rynku Polskiego „prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP), jednakże subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu”. Podstawowym składnikiem lokat portfela subfunduszu są instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Według prospektu „dopuszczalna jest modyfikacja składu aktywów subfunduszu, która będzie zgodna z odpowiednimi limitami i ograniczeniami inwestycyjnymi subfunduszu, jednak spowoduje brak osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu. To z kolei może spowodować, że stopa zwrotu subfunduszu będzie się różnić od stopy zwrotu indeksu”.

Ponadto w prospekcie stwierdzono, że „zarządzający subfunduszem będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu poprzez dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu jak również poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. W związku z powyższym może występować błąd odwzorowania, czyli zmienność różnicy pomiędzy stopą zwrotu z subfunduszu i stopą zwrotu z indeksu. Błąd odwzorowania może się zmieniać w trakcie funkcjonowania subfunduszu i jest uzależniony od wielu czynników, które mogą wpływać na niego zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Na błąd odwzorowania mogą mieć w szczególności wpływ następujące czynniki: opłata za zarządzanie subfunduszem, koszty działalności subfunduszu, w tym koszty transakcyjne, zmiana składu indeksu przez jego administratora, dywidendy wypłacane przez emitentów, których papiery wartościowe wchodzą w skład indeksu, a także napływy i odpływy aktywów z subfunduszu”.

Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem wynosi 1,0% w skali roku (dla jednostek kategorii A, B i C), 0,95% (dla jednostek kategorii A2), 0,75% (dla jednostek kategorii A1, B1 i C1), 0,7% (dla jednostek kategorii A3), 0,6% (dla jednostek kategorii E, F, G, H i J) oraz 0% (dla jednostek kategorii I). Maksymalna opłata za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3 i E została ustalona na poziomie 1,5% oraz 0,75% dla jednostek kategorii C i C1 (i tyle samo przy ich odkupieniu). Profil ryzyka subfunduszu wynosi 3 (w skali od 1 do 7). Rekomendowany minimalny czas inwestycji to 2 lata.

Według zapisu w prospekcie „subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

  • chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw,

  • planują inwestować średnioterminowo,

  • akceptują poziom ryzyka związany z portfelem subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w punkcie pierwszym,

  • liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),

  • zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty subfunduszu”.

PKO Obligacji Rynku Polskiego jest drugim funduszem indeksowym posiadającym eskpozycję na rynek krajowych instrumentów skarbowych – zbliżoną politykę inwestycyjną (dążenie do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland) prowadzi także subfundusz inPZU Obligacje Polskie zarządzany przez TFI PZU.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.