Skip to main content

Dywersyfikacja

Inwestowanie w exchange-traded funds (ETF) umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego, czyli zróżnicowanie dokonywanych inwestycji w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko nieodłącznie związane z lokowaniem kapitału w instrumenty finansowe rynku finansowego lub instrumenty finansowe powiązane z innymi rynkami (np. towarowym). Dywersyfikacja portfela jest możliwa dzięki temu, iż lokując środki finansowe w ETF inwestor w istocie nabywa portfel instrumentów finansowych składający się zazwyczaj z różnorodnych aktywów (akcji, obligacji, instrumentów pochodnych) o składzie i proporcji odpowiadającym składowi i proporcji, w jakich instrumenty te występują w określonym indeksie lub subindeksie rynku finansowego. W ten sposób inwestor nabywając jednostki funduszy ETF „kupuje indeks” (zazwyczaj jest to indeks rynku akcji lub obligacji), co pozwala mu rozproszyć ryzyko inwestycyjne w znacznie większym stopniu niż w sytuacji gdyby samodzielnie inwestował na rynku finansowym posiadając ograniczone zasoby finansowe. Stopień ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zależy poziomu korelacji pomiędzy składnikami portfela funduszu ETF (im jest ona mniejsza tym bardziej można rozproszyć ryzyko inwestycyjne), co oznacza że w praktyce dywersyfikacja ta jest – co do zasady – tym skuteczniejsza, im bardziej zróznicowany jest portfel ETF. Największe rozproszenie ryzyka inwestycyjnego można osiągnąć inwestując w hybrydowe ETF, ponieważ nabywając tego rodzaju fundusz inwestor nabywa w istocie portfel zróżnicowanych instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.) charakteryzujących się stosunkowo niskim poziomem korelacji. Wysoki stopień dywersyfikacji zapewniają również fundusze ETF oparte tylko na jednym typie instrumentów finansowych (np. tylko akcji lub tylko obligacji), lecz odzwierciedlające:indeks szerokiego rynku, czyli indeks obejmujący wszystkie (lub zdecydowaną większość) papierów wartościowych notowanych na danej giełdzie (w przypadku indeksów rynku akcji) lub szeroką gamę instrumentów dłużnych (w przypadku indeksów rynku obligacji)globalny lub międzynarodowy indeks rynku akcji lub obligacji (obrazujący koniunkturę na kilku, kilkunastu, a czasami nawet kilkudziesięciu rynkach krajowych), indeks wąskiego rynku składający się ze stosunkowo niewielkiej liczby papierów wartościowych jednego rodzaju (tylko akcji lub tylko obligacji) wyemitowanych w jednym kraju, lecz zróżnicowany pod kątem sektorowym lub kapitalizacji (w przypadku indeksu akcji) lub pod kątem terminu zapadalności (w przypadku indeksu papierów dłużnych)indeks obejmujący szeroki wachlarz towarów giełdowych (w przypadku indeksów rynku towarowego) Niski stopień dywersyfikacji portfela cechuje fundusze ETF, które bazują na krajowych indeksach lub subindeksach o stosunkowo jednorodnym składzie. Są to:w przypadku akcji – subindeksy sektorowe (odzwierciedlające koniunkturę w gronie spółek reprezentujących jedną, określoną branżę gospodarki) lub indeksy spółek o określonej wielkości (np. indeksy dużych spółek (large cap), średnich spółek (medium cap) lub małych spółek (small cap)w przypadku obligacji – indeksy obrazujące zachowanie papierów dłużnych o tym samym lub zbliżonym terminie zapadalności

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.