Skip to main content

Inwestowanie indeksowe

Publikacja w kompleksowy sposób omawia ideę inwestowania indeksowego. Prezentuje jego istotę, podstawy teoretyczne, implikacje praktyczne oraz zalety i wady. Obejmuje również dogłębną charakterystykę indeksów, których wyniki odwzorowują instrumenty indeksowe. Wiele miejsca poświęcono praktycznym aspektom inwestowania w tego rodzaju instrumenty. W szczególności zaprezentowano szereg wskazówek związanych zarówno z procesem selekcji produktu, jak i firmy go oferującej.

Wśród instrumentów indeksowych najmniej znane są instrumenty typu ETN i ETC. Oferują one możliwości, jakich często nie mogą zapewnić fundusze indeksowe i fundusze ETF, ale wymagają większej wiedzy i świadomości różnorodnych rodzajów ryzyka. W książce szczegółowo scharakteryzowano te instrumenty finansowe oraz ich dotychczasowy rozwój, a także opisano pierwszy ETC notowany na GPW – The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC stworzony przez spółkę HANetf.

W książce można znaleźć odpowiedni m.in. na następujące pytania:

  • Jakie korzyści daje inwestowanie indeksowe?
  • Jak wybrać produkt indeksowy i ocenić firmę go oferującą?
  • Czym są instrumenty finansowe typu ETN i ETC, co je odróżnia od funduszy indeksowych i funduszy ETF?
  • Jakie są najważniejsze cechy indeksów naśladowanych przez instrumenty indeksowe?
  • Jakie są najważniejsze zalety i ryzyka towarzyszące inwestowaniu w ETN i ETC?

Książka obejmuje 9 rozdziałów.

Rozdział 1 stanowi wprowadzenie w tematykę inwestowania indeksowego. Prezentuje jego istotę, podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne, a jednocześnie porównuje je z popularnym określeniem „pasywne inwestowanie”, wskazując na różnice między tymi terminami. W dalszej kolejności zostały syntetycznie scharakteryzowane fundusze indeksowe i fundusze ETF jako najważniejsze i najpopularniejsze formy inwestowania indeksowego, a także zostały wyjaśnione pojęcia ETP (exchange-traded product) i ETI (exchange-traded instrument) stosowane przy klasyfikowaniu giełdowych instrumentów indeksowych. Na zakończenie zostały opisane szczegółowo zalety i wady inwestowania indeksowego – zwłaszcza te, które są pochodną takiego podejścia inwestycyjnego, ale skrótowo również te, które wynikają z formy prawnej tych instrumentów oraz faktu, że są one (z wyjątkiem funduszy indeksowych) przedmiotem obrotu giełdowego.

Rozdziały 2 i 3 zawierają, odpowiednio, charakterystykę instrumentów typu ETN i ETC. Została w nich omówiona istota obu instrumentów finansowych oraz ich podstawowe cechy, zwłaszcza te istotne z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Przedstawione zostały klasyfikacje obu instrumentów oparte na kilku kryteriach podziału, a także krótkie charakterystyki poszczególnych rodzajów instrumentów typu ETN i ETC. Ważną częścią obu rozdziałów jest omówienie podstawowych kwestii związanych z ryzykiem inwestowania w te instrumenty indeksowe. W przypadku zarówno instrumentów typu ETN, jak i ETC wyróżnione zostały cztery grupy ryzyka, których źródłem jest: ich forma prawna, prowadzona polityka inwestycyjna, cel inwestycyjny oraz zasady obrotu. Odrębnie scharakteryzowane zostało ryzyko inwestowania na rynku kryptowalutowym (w rozdziale 2) dotyczące ETN-ów oraz ryzyko inwestowania na rynku towarowym i walutowym (w rozdziale 3) odnoszące się do instrumentów typu ETC.

W rozdziale 4 znalazło się porównanie instrumentów typu ETN i ETC ze znacznie popularniejszymi instrumentami indeksowymi, czyli funduszami indeksowymi i funduszami ETF. Jego celem jest zaprezentowanie ich podstawowych atrybutów na tle lepiej znanych produktów indeksowych, z którymi część inwestorów miała okazję się już zetknąć nie tylko w teorii, lecz przede wszystkim w praktyce, dzięki czemu będą mogli ocenić, który z instrumentów indeksowych potencjalnie lepiej spełni ich oczekiwania inwestycyjne. Porównanie to zostało przeprowadzone na podstawie zarówno kryteriów prawnych, jak i ekonomicznych.

Rozdział 5 ma charakter uniwersalny, odnosi się bowiem do wszystkich instrumentów finansowych pozwalających na inwestowanie w oparciu o indeksy, niezależnie od ich formy prawnej i cech ekonomicznych. Dotyczy indeksów, których wyniki inwestycyjne starają się jak najdokładniej naśladować zarówno fundusze indeksowe i fundusze ETF, jak i instrumenty dłużne typu ETN i ETC. Na początku rozdziału przedstawiona została istota indeksów, następnie zaś szczegółowo scharakteryzowano najważniejsze ich kategorie (akcyjne, papierów dłużnych, towarowe, walutowe, kryptowalutowe i zmienności), zwłaszcza pod kątem metodologii stosowanych przy ich konstruowaniu i towarzyszących temu procesowi niuansów. W ramach tej charakterystyki wskazane zostały ich najistotniejsze zalety i wady, które mogą być przydatne dla inwestorów w procesie wyboru najlepszego z ich punktu widzenia produktu indeksowego.

Rozdział 6 skupia się na praktycznych aspektach inwestowania w instrumenty indeksowe. Nie wystarczy bowiem poznać zasad działania i głównych cech zarówno indeksowych instrumentów finansowych, jak i replikowanych przez nie indeksów, aby móc skutecznie inwestować. Konieczna jest również wiedza na temat tego, w jaki sposób wybrać produkt, który będzie odpowiedni z punktu widzenia naszych celów i profilu inwestycyjnego (w szczególności akceptowanego poziomu ryzyka). Rozdział ten zawiera szereg praktycznych wskazówek dla inwestorów związanych z procesem selekcji produktu indeksowego – poczynając od wszechstronnej analizy samego instrumentu finansowego (odrębnie opisane zostały cechy instrumentów oferujących ekspozycję na rynek kapitałowy, kryptowalutowy i towarowy), poprzez omówienie firmy oferującej taki produkt, kończąc zaś na badaniu giełdy papierów wartościowych, na której jest notowany. Na zakończenie przedstawione zostały praktyczne wskazówki odnoszące się do inwestowania w giełdowe instrumenty indeksowe (tytuły uczestnictwa funduszy ETF oraz instrumenty typu ETN i ETC), w szczególności dotyczące rodzajów składanych zleceń, czasu ich składania oraz wielkości zlecenia.

Rozdział 7 jest poświęcony rozwojowi instrumentów typu ETN na świecie. Choć ich historia jest stosunkowo krótka – pierwszy instrument finansowy tego typu został utworzony w 2000 r. – obfituje w wiele wydarzeń, które odbiły się szerokim echem na rynku finansowym. Mimo że pierwsze instrumenty typu ETN powstały w Izraelu, bezsprzecznie najważniejszym i najciekawszym ich rynkiem jest – szczegółowo scharakteryzowany w tym rozdziale – rynek amerykański. Wiele miejsca poświęcono również europejskim giełdom papierów wartościowych, na których są notowane, zwłaszcza giełdzie w Londynie i we Frankfurcie. Na zakończenie zaprezentowane zostały rynki tych instrumentów finansowych w innych państwach – Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Kanadzie, Republice Południowej Afryki i Kazachstanie.

Rozdział 8 przedstawia charakterystykę, w ujęciu chronologicznym, rozwoju instrumentów finansowych typu ETC na świecie. Jego pierwsza część obejmuje początek XXI w. (instrument tego typu zadebiutował na giełdzie w Sydney w 2003 r.). Znalazł się w niej nie tylko opis ewolucji rynku instrumentów typu ETC w Australii i w Europie, lecz także zostało zawarte syntetyczne omówienie koniunktury na rynku towarowym w tym okresie, co miało istotne znaczenie z punktu widzenia zarówno popytu na te instrumenty, jak i ich podaży. W drugiej części rozdziału zostały zaprezentowane najważniejsze trendy na rynku towarowym oraz rozwój instrumentów typu ETC w drugiej i na początku trzeciej dekady obecnego stulecia. Zasadniczą uwagę poświęcono rynkowi europejskiemu, który jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę oferowanych instrumentów oraz ich aktywa.

Przedmiotem ostatniego, 9. rozdziału, jest polski rynek instrumentów typu ETN i ETC. Zostały w nim opisane najważniejsze przepisy dotyczące tych instrumentów finansowych, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (znajdujące się w Regulaminie Giełdy oraz w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego), odnoszące się m.in. do dopuszczania ich do obrotu giełdowego, przejrzystości przedtransakcyjnej i posttransakcyjnej oraz zasad notowań i obrotu. W drugiej części znalazła się szczegółowa charakterystyka pierwszego (i jak dotychczas – według stanu na koniec września 2023 r. – jedynego) instrumentu typu ETC na warszawskim parkiecie. Jest to The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC, stworzony przez spółkę HANetf wraz z brytyjską Mennicą Królewską, zapewniający ekspozycję inwestycyjną na fizyczne złoto, które zostało pozyskane w sposób odpowiedzialny. Pierwsze notowanie tego instrumentu finansowego na warszawskiej giełdzie odbyło się 30 sierpnia 2023 r. – dzień ten można uznać za początek rynku instrumentów typu ETN i ETC w Polsce.

Więcej informacji na temat książki na stronie: https://maklerska.pl/ksiegarnia/inwestowanie-indeksowe-instrumenty-finansowe-typu-etn-i-etc/

Książka znalazła się w gronie publikacji nominowanych do „Polskiej publikacji roku 2023” w ramach konkursu Invest Cuffs 2024. Głosować można do 19 marca na stronie: https://konkurs.investcuffs.pl/publikacja-roku/