Skip to main content

Quercus lev

Quercus lev jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO zarządzanego przez Quercus TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20lev, który odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20 (dźwignia 2x).

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.