Skip to main content

Przejrzystość

Inwestycja w ETF jest jedną z najbardziej transparentnych form lokowania kapitału na rynku finansowym. Wynika to z przede wszystkim stąd, iż instrumenty te są bardzo zbliżone charakterem do akcji. Wszelkie zatem zalety dotyczące przejrzystości związanej z inwestycjami w akcje – takie jak powszechność informacji o ofertach kupna i sprzedaży, wielkosci spredów, czy o wartości obrotu – dotyczą również exchange-traded funds. Informacje te są dostępne dla inwestorów poprzez strony internetowe firm inwestycyjnych pośredniczących w transakcjach jednostkami funduszy ETF, giełd papierów wartościowych organizujących obrót tymi instrumentami oraz niezależnych dystrybutorów informacji giełdowych.Kolejnym źródłem przejrzystości informacyjnej ETF jest spoczywający na emitentach tych instrumentów obowiązek regularnego udostępniania informacji o składzie portfela inwestycyjnego, dzięki czemu inwestorzy mogą z łatwością monitorować swoje inwestycje.Bardzo istotną cechą zapewniającą transparentność inwestycji w ETF jest również publikowanie przez fundusze w czasie sesji giełdowej tzw. orientacyjnej wartości jednostki (indicative Net Asset Value – iNAV), która stanowi wskazówkę dla inwestorów odnośnie jej przybliżonej, teoretycznej wartości wynikającej z jej wartości wewnętrznej (intrinsic value). iNAV oblicza się poprzez zsumowanie aktualnej wartości rynkowej składników portfela (np. w przypadku akcyjnego ETF dotyczy to sumy bieżącej wartości rynkowej akcji wchodzących w skład portfela ETF) i płynnych środków finansowych znajdujących się w portfelu, odjęcie od tej sumy zobowiązań funduszu i podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę jednostek ETF znajdujących się w obrocie. Sposób obliczania iNAV jest więc zbliżony do sposobu, w jakim oblicza się wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego klasycznego funduszu inwestycyjnego, z tą jednak różnicą, że w przypadku tego ostatniego obliczeń dokonuje się tylko raz dziennie (lub rzadziej w przypadku funduszy zamkniętych). Dzięki publikowanym informacjom o orientacyjnej wartości jednostki ETF inwestorzy mogą na bieżąco ocenić poziom atrakcyjności ofert kupna i sprzedaży zgłaszanych przez market makerów zajmujących się danym ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.