Skip to main content

Koszty

Fundusze ETF są niezwykle konkurencyjnymi kosztowo produktami finansowymi w porównaniu do tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno opłat manipulacyjnych (dystrybucyjnych), jak i kosztów zarządzania.

Nabywając tytuły uczestnictwa ETF inwestor nie ponosi opłaty manipulacyjnej, która występuje zazwyczaj w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa klasycznych funduszy inwestycyjnych (za wyjątkiem stosunkowo niewielkiej grupy funduszy bezprowizyjnych (no-load funds)) – w Polsce sięga ona nawet 5%. Również w przypadku sprzedaży ETF nie są pobierane opłaty umorzeniowe, podczas gdy część tradycyjnych funduszy inwestycyjnych pobiera od uczestników opłaty manipulacyjne przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Zamiast tego inwestor kupując lub sprzedając fundusze ETF na giełdzie zmuszony jest zapłacić prowizję, tak jak w przypadku innych papierów wartościowych notowanych na giełdowym parkiecie. Stawki prowizji są jednak zdecydowanie niższe niż stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przez aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne.

Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, polegające na odwzorowywaniu wyniku inwestycyjnego określonego indeksu finansowego sprawia, iż koszty zarządzania (management fees) w pasywnych funduszach ETF są zdecydowanie niższe niż w aktywnie zarządzanych tradycyjnych funduszach inwestycyjnych. Roczne stawki wskaźnika kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) – najczęściej stosowanej miary kosztów w przypadku funduszy inwestycyjnych – w funduszach ETF wahają się w granicach od kilku punktów bazowych (najniższe obecnie stawki w ETF-ach wynoszą 0,04%) do powyżej 1%, przy czym średnio na świecie wynoszą one (według danych ETFGI z 2018 roku) 0,24%. Najniższe średnie stawki TER występują w funduszach ETF o stałym dochodzie (fixed income ETFs) – 0,21%, w funduszach akcyjnych (equity ETFs) – 0,23%, natomiast najwyższe w walutowych ETF-ach (currency ETFs) – 0,92%, lewarowanych ETF-ach (leveraged ETFs) – 0,88%, lewarowanych odwrotnych ETF-ach (leveraged inverse ETFs) – 0,78% i w alternatywnych ETF-ach (alternative ETFs) – 0,77% (więcej informacji poniżej).

Wśród dwóch głównych kategorii ETF-ów – akcyjnych i dłużnych – stosunkowo wysokie stawki TER można zaobserwować m.in. w funduszach ETF inwestujących na rynkach obarczonych wyższym ryzykiem inwestycyjnym (np. na rynkach wschodzących), czy też w niektórych funduszach posiadających ekspozycję na mniej płynne instrumenty finansowe (np. niektóre rodzaje obligacji korporacyjnych), bądź funduszach ETF powiązanych z częścią indeksów typu smart beta. Relatywnie wysokie koszty zarządzania występują również w przypadku większości aktywnie zarządzanych funduszy ETF (active ETFs).

Średnie stawki TER w funduszach ETF na świecie (dane za 2018 rok, w pkt. baz.)

 • Akcyjne – 23
 • Stałego dochodu – 21
 • Towarowe – 42
 • Walutowe – 92
 • Alternatywne – 77
 • Mieszane – 61
 • Aktywne – 58
 • Odwrotne – 68
 • Lewarowane – 88
 • Lewarowane odwrotne – 78
 • Średnio – 24

Źródło: ETFGI.

W aktywnie zarządzanych tradycyjnych funduszach inwestycyjnych koszty zarządzania sięgają w Polsce przeciętnie od 1,0% do 2,5% (maksymalna stawka obowiązująca w funduszach inwestycyjnych w Polsce w 2021 roku). Zdecydowanie niższe koszty zarządzania występują w tradycyjnych aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych i w państwach Europy Zachodniej, jednak i w tym przypadku stawki te są wyraźnie wyższe niż w ich pasywnie zarządzanych odpowiednikach – funduszach indeksowych i pasywnych funduszach ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.