Skip to main content

Bezpieczeństwo

Inwestowanie w fundusze ETF stanowi całkowicie bezpieczną formę lokowania kapitału (pomijając oczywiście ryzyko inwestycyjne), gdyż funkcjonowanie tych podmiotów podlega różnorodnym regulacjom prawnym, które zapewniają ochronę interesu inwestorów lokujących kapitał w tego rodzaju instrumenty. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zależą od ustawodawstwa państwa, z którego pochodzi emitent ETF. Zazwyczaj funkcjonowanie ETF regulowane jest poprzez akty prawne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, zaś nadzór nad rynkiem ETF sprawuje organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym lub finansowym.W Polsce zasady wprowadzania i funkcjonowania na naszym rynku zagranicznych funduszy inwestycyjnych (w tym także ETF) reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. Ten sam akt prawny wyznacza także ramy funkcjonowania zarejestrowanych w Polsce funduszy portfelowych będących krajowymi odpowiednikami zagranicznych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.