Skip to main content

Płynność

Ogromną zaletą inwestowania w fundusze ETF jest fakt, iż ich jednostki są przedmiotem obrotu na giełdzie (giełdach) papierów wartościowych w systemie notowań ciągłych. Dzięki temu są na bieżąco (w czasie rzeczywistym) wyceniane przez rynek w godzinach trwania sesji giełdowejoraz są przedmiotem ciągłego obrotu na giełdzie. W konsekwencji inwestorzy posiadający jednostki funduszy ETF lub zamierzający je nabyć mogą to zrobić w każdym momencie, co nie jest możliwe w przypadku jednostek tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które są wyceniane najwyżej raz dziennie (w przypadku funduszy otwartych), zaś faktyczna realizacja zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa następuje zazwyczaj po kilku dniach (co – w przypadku np. funduszy akcji – jest istotną wadą przy bardzo zmiennym rynku). Odpowiedni poziom płynności zapewniają – tak jak ma to miejsce w przypadku innych instrumentów finansowych notowanych na giełdowym parkiecie – animatorzy (market makers).Dzięki notowaniu jednostek funduszy ETF na giełdzie istnieje możliwość nie tylko średnio- lub długoterminowego inwestowania w jednostki funduszy ETF, ale także – co dotyczy zwłaszcza osób preferujących agresywne inwestycje – spekulowania na podstawie dziennych zmian ich cen (daytrading). Inwestorzy mogą dzięki temu stosować również różnorodne strategie inwestycyjne wykorzystując rozmaite rodzaje zleceń giełdowych dostępnych na danym parkiecie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.