Skip to main content

inPZU Akcje CEEplus

inPZU Akcje CEEplus to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% CEEplus + 10% WIBID 1M. Subfundusz inwestuje w akcje największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej: z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.