Skip to main content

inPZU Akcje Amerykańskie

inPZU Akcje Amerykańskie to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. Dopuszcza jednocześnie nieznaczne odchylenie składu portfela od składu ww. indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu. Portfel indeksu MSCI USA obejmie akcje ponad 600 amerykańskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Indeks pokrywa ok. 85% kapitalizacji amerykańskiego rynku akcji (skorygowanej o liczbę akcji w wolnym obrocie). 

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.