Skip to main content

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index + 10% WIBID 1M. Subfundusz inwestuje na amerykańskim rynku akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.