Skip to main content

Ryzyko uczestnictwa w funduszu ETF

Do najistotniejszych rodzajów ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu ETF należą: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej przez uczestnika funduszu stopy zwrotu z tytułów uczestnictwa oraz ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na pojawienie się których uczestnik nie ma wpływu lub ma jedynie ograniczony wpływ.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej przez uczestnika funduszu stopy zwrotu z tytułów uczestnictwa wynika z braku możliwości przewidzenia przyszłych zmian wartości poszczególnych składników portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym określenia przyszłej wartości tytułu uczestnictwa, a w rezultacie spodziewanej stopy zwrotu. Jest to konsekwencją faktu, iż na wyniki funduszu ma wpływ nie tylko ogromna ilość zmiennych ekonomicznych, ale także szereg czynników o charakterze politycznym, prawnym, psychologicznym, operacyjnym. Najważniejszymi czynnikami, które mają wpływ na wielkość tego ryzyka, są: zakładany horyzont inwestycyjny, wybór funduszu ETF odpowiadającego preferencjom inwestora (przede wszystkim skłonności do ryzyka), moment rozpoczęcia inwestycji, koszty uczestnictwa w funduszu ETF.

W ramach ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na pojawienie się których uczestnik funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ, wyróżnia się w szczególności:

  • ryzyko likwidacji – zgodnie z obowiązującym prawem fundusz ETF może ulec likwidacji – może to być wynikiem wystąpienia okoliczności zapisanych w przepisach prawnych lub może być rezultatem decyzji emitenta;

  • ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej – fundusz ETF może w trakcie swojej działalności zmienić realizowaną politykę inwestycyjną.

Do pozostałych rodzajów ryzyka wynikającego z uczestnictwa w funduszu ETF należą:

  • ryzyko inflacji – rozumiane jako ryzyko wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce, co w konsekwencji prowadzi do spadku siły nabywczej powierzonych funduszowi ETF środków pieniężnych. Obliczając stopę zwrotu z inwestycji należy zatem uwzględnić, obok podstawowych rodzajów kosztów związanych z inwestowaniem w ETF-y, także stopę inflacji.

  • ryzyko regulacji prawnych – inwestując w tytuły uczestnictwa funduszy ETF należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zmian przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania rynku finansowego, a zwłaszcza tego rynku instytucji wspólnego inwestowania – zarówno w skali krajowej (np. ustawy, rozporządzenia w Polsce) jak i regionalnej (np. dyrektywy w UE). Zmiany te mogą negatywnie wpływać na działalność funduszy ETF (np. ograniczenie dostępnych im instrumentów finansowych lub zmniejszenie limitów inwestycyjnych), w wyniku czego mogą ograniczać potencjalne korzyści dla uczestników funduszy. Szczególne znaczenie dla uczestników funduszy ETF mogą mieć zmiany prawa podatkowego dotyczącego lokowania środków w tytułach uczestnictwa tych podmiotów.

  • ryzyko związane z brakiem wpływu na zarządzanie funduszem – inwestor, który powierza oszczędności funduszowi ETF musi zaakceptować fakt, iż nie będzie miał bezpośredniego wpływu na to, w jaki sposób fundusz będzie realizował deklarowaną w prospekcie informacyjnym politykę inwestycyjną (pozostaje to wyłącznie w gestii zarządzających funduszem).

  • ryzyko rozwodnienia zysku (dillution), czyli zmniejszenia jego potencjalnej wartości. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy ETF, zwłaszcza tych które replikują indeksy szerokiego rynku (obejmujące bardzo dużą liczbę różnorodnych instrumentów), niejako „skazuje” uczestnika na wartość średnią inwestycji. Pozbawia to go z reguły możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, z drugiej jednak strony ogranicza ryzyko inwestycyjne. Na ograniczenie potencjalnych zysków wpływ mają także obowiązujące fundusze ETF limity inwestycyjne.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.