Skip to main content

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu NN Parasol FIO zarządzanego przez NN Investment Partners TFI. Dąży do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG. Skład portfela subfunduszu, jak i osiągane przezeń stopy zwrotu mogą się różnić od składu oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG z uwagi na to, że fundusz może dokonywać doboru składników portfela subfunduszu w oparciu o tzw. indeks „sampling”, co oznacza, że w portfelu inwestycyjnym subfunduszu mogą znajdować się instrumenty finansowe stanowiące reprezentatywną próbę instrumentów finansowych, która jest zbliżona do pełnego składu indeksu WIG-ESG pod względem kluczowych czynników ryzyka i innych cech.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.