Skip to main content

ESMA konsultuje przepisy dotyczące środków wykonawczych odnoszących się do rozporządzenia w sprawie benchmarków

27 maja 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) ogłosił rozpoczęcie konsultacji i opublikował dokument konsultacyjny (Consultation Paper) w sprawie projektu środków wykonawczych odnoszących się do rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (benchmarki) (więcej informacji na temat tego rozporządzenia można znaleźć w tym miejscu ).

Urząd chce poznać punkt widzenia zainteresowanych stron na temat projektu doradztwa technicznego (technical advice) w sprawie uszczegółowienia sposobu wdrożenia ww. rozporządzenia, które zostało uchwalone po fałszowaniu różnych benchmarków rynkowych, takich jak np. LIBOR. Urząd oczekuje do 30 czerwca na odpowiedzi i opinie interesariuszy odnośnie proponowanych ram regulacyjnych dotyczących benchmarków, w tym w następujących kluczowych obszarach:

  • definicja benchmarków,
  • pomiar wykorzystania istotnych benchmarków (critical benchmarks) i znaczących benchmarków (significant benchmarks),
  • kryteria identyfikacji istotnych benchmarków,
  • zatwierdzenie benchmarku/rodziny benchmarków dostarczanych do krajów trzecich,
  • przepisy przejściowe.

Benchmarki są stosowane na rynkach finansowych jako punkt odniesienia do wyceny instrumentów finansowych oraz do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Są także ważnym elementem wielu kontraktów (umów) finansowych i ich integralność ma kluczowe znaczenie w szczególności dla rynków finansowych i inwestorów. Celem rozporządzenia dotyczącego benchmarków finansowych jest poprawa zarządzania i kontroli nad procesem tworzenia benchmarków i w ten sposób zapewnienie ich niezawodności i ochrony interesów ich użytkowników. Rozporządzenie dąży do:

  • poprawy jakości danych wejściowych i metod stosowanych przez administratorów benchmarków,
  • zapewnienia, że autorzy benchmarków dostarczają odpowiednie dane i są objęci właściwą kontrolą,
  • zapewnienia nadzoru i możliwości utrzymania się na rynku istotnych benchmarków.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.