Skip to main content

Aktywnie zarządzane fundusze akcyjne w Europie nie okazały się lepsze od benchmarków w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – unijny regulator rynków papierów wartościowych – opublikował wyniki badania analizującego wyniki aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy UCITS w odniesieniu do ich benchmarków prospektowych i benchmarków rynkowych (indeksy Euro Stoxx 50 i Euro Stoxx 600) w okresie od 19 lutego 2020 r. do końca czerwca 2020 r. Badanie objęło 3155 funduszy akcyjnych, spośród których 2849 (90%) to fundusze zarządzane aktywnie, natomiast pozostałe to fundusze zarządzane pasywnie. Ich łączne aktywa wynosiły ok. 800 mld euro w końcu lutego i ok. 1 bln euro w czerwcu 2020 r. Udział aktywów funduszy aktywnych w analizowanej próbie wynosił 90 procent.

Uzyskane wyniki rzucają światło na wyniki funduszy akcyjnych różniących się sposobem zarządzania portfelem, zwłaszcza w okresie stresu, takim jak pierwsza fala COVID-19. Według ESMA w tym okresie aktywnie zarządzane fundusze nie zawsze osiągały lepsze wyniki niż fundusze zarządzane pasywnie.

Silne pogorszenie koniunktury na początku analizowanego okresu, po którym nastąpiło szybkie ożywienie, a następnie stabilizacja, stworzyły realną okazję do sprawdzenia przyjętej hipotezy, że aktywnie zarządzane akcyjne fundusze UCITS osiągają lepsze wyniki niż ich benchmarki w skrajnych warunkach rynkowych.

Główne ustalenia wskazują, że analizowana grupa funduszy akcyjnych uznanych za aktywnie zarządzane, po potrąceniu kosztów bieżących (ongoing costs), nie osiągnęła średnio lepszych wyników niż ich benchmarki. Ponad połowa analizowanych aktywnych UCITS osiągnęła gorsze wyniki niż benchmarki w najtrudniejszym okresie (tj. od 19 lutego do 31 marca), a ponad 40% w okresie po załamaniu rynku (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca). Jedynie fundusze posiadające najwyższe ratingi w klasyfikacji Morningstara konsekwentnie osiągały lepsze wyniki od benchmarków. W przypadku pozostałych analizowanych funduszy wyniki skorygowane o benchmark oscylowały wokół zera lub były wyraźnie ujemne.

W okresie pierwszej fali COVID-19, tj. między 19 lutego a końcem marca, fundusze aktywnie zarządzane osiągały średnio gorsze wyniki zarówno w stosunku do swoich benchmarków określonych w prospektach, jak i w stosunku do indeksu Euro Stoxx50 (por. poniższy wykres). W szczególności, w ostatnim tygodniu marca, kiedy stres rynkowy był najwyższy, stopy zwrotu skorygowane względem benchmarku dla akcyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy UCITS wyniosły -0,9% w porównaniu z benchmarkami prospektowymi i -4,4% w porównaniu z indeksem Euro Stoxx 50. Jedynie w porównaniu z indeksem Euro Stoxx 600 fundusze okazały się minimalnie lepsze (+0,2%). Podczas okresu odbudowy i stabilizacji sytuacji na rynku akcji (czyli od początku kwietnia do końca czerwca) wyniki funduszy w relacji do benchmarków prospektowych i indeksu Euro Stoxx 50 poprawiły się osiągając poziomy od 0% do 1%. W porównaniu do indeksu szerokiego europejskiego rynku akcji ich rezultaty okazały się jeszcze lepsze – ich skorygowana stopa zwrotu przekroczyła na koniec tego okresu 3 procent.

W ostatnim tygodniu marca, kiedy spadki były największe, stopy zwrotu netto skorygowane o benchmark wynosiły -0,8% dla aktywnych oraz -0,01% dla pasywnych akcyjnych funduszy UCITS (por. poniższy wykres) wykazując tym samym gorsze wyniki w porównaniu z ich benchmarkami określonymi w prospektach. Średnio, w okresie od 19 lutego do 31 marca, wyniki funduszy pasywnych w porównaniu z ich benchmarkami nie były istotnie różne od zera (-0,004%), ale jednocześnie były lepsze niż funduszy aktywnych (-0,04%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.