Skip to main content

Krajowe fundusze akcyjne lepsze od indeksu S&P Poland BMI w 2019 roku

Spółka S&P Dow Jones Indices – jeden z czołowych dostawców indeksów finansowych na świecie – opublikowała właśnie kolejny raport SPIVA – S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard (Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych) odnoszący się do wybranych państw europejskich. Prezentuje on sytuację według stanu na koniec 2019 roku (raporty publikowane są w odstępach półrocznych). Już po raz dziewiąty w tej analizie zaprezentowane zostały wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w lokalnej walucie (tj. w polskich złotych). Ich stopy zwrotu są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

Według najnowszego raportu – podobnie jak w poprzednich (z najważniejszymi wnioskami z tych analiz dotyczących rynku polskiego można się zapoznać na stronie etf.com.pl pod hasłem SPIVA) – zdecydowana większość funduszy akcyjnych osiągnęła stopę zwrotu niższą od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w średni i długim horyzoncie. W minionych trzech latach aż 90,70% funduszy nie zdołało uzyskać wyżej stopy zwrotu niż benchmark, w perspektywie ostatnich pięciu lat 79,55% podmiotów musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania, w ostatnich 10 latach 85,00% funduszy zostało pokonanych przez benchmark. Co ciekawe, zupełnie przeciwny okazał się wynik za miniony rok – tylko 20,00% funduszy przegrało z benchmarkiem (najmniej od połowy 2016 r.). Oznacza to, że aż 4 z pięciu tego typu funduszy zarządzanych aktywnie zdołało pobić w 2019 roku tak określony benchmark.

Szczegółowa analiza średnich stóp zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważonych (equal weighted) i ważonych aktywami (asset weighted) oraz stóp zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) wskazują, iż zarówno w przypadku równoważonych stóp zwrotu, jak i stóp zwrotu ważonych aktywami średnia stopa zwrotu funduszy okazała się niższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresach trzyletnim, pięcioletnim i dziesięcioletnim. Jedynie w okresie rocznym fundusze wypracowały średnio wyższą stopę zwrotu od ww. indeksu.

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), tzn. uwzględniają także te podmioty, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.