Skip to main content

Kolejne konsultacje IOSCO w sprawie benchmarków finansowych

16 kwietnia 2013 r. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) rozpoczęła nowe konsultacje dotyczące benchmarków finansowych. IOSCO opublikowało tego dnia dokument konsultacyjny „Zasady dla benchmarków finansowych” („Principles for Financial Benchmarks”), który ma na celu zebranie komentarzy ze strony organizacji publicznych na temat kluczowych zasad, jakim powinny odpowiadać benchmarki wykorzystywane na globalnych rynkach finansowych. Tekst tego dokumentu znajduje się poniżej.

Ze względu na ogromną różnorodność stosowanych benchmarków, IOSCO zwróciło się również z prośbą o publiczną dyskusję na temat zbioru bardziej szczegółowych zasad dotyczących tych spośród benchmarków, z którymi wiążą się specyficzne rodzaje ryzyka, wynikające z ich uzależnienia od wniosków i/lub z ich struktury własnościowej.

Należy przypomnieć, iż we wrześniu 2012 r. Rada IOSCO powołała do życia Grupę Zadaniową (Task Force) w celu opracowania ww. zasad w świetle prowadzonych w tym czasie dochodzeń i działań odnośnie prób manipulacji w zakresie głównych benchmarków na rynku stóp procentowych (głównie stawki LIBOR). W ich ramach zgłaszano obawy co do niestabilności niektórych benchmarków spowodowanych lukami w ich metodologii, transparentności i nadzorze. Na czele tej Grupy Zadaniowej stanęli Martin Wheatley – szef UK Financial Conduct Authority (UK FCA) oraz Gary Gensler – przewodniczący US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

11 stycznia 2013 r. Grupa Zadaniowa opublikowała „Raport konsultacyjny dotyczący benchmarków finansowych” („Consultation Report on Financial Benchmarks”), w którym zwróciła się z prośbą o opinie ze strony podmiotów publicznych dotyczące efektów jej prac na temat benchmarków rynku finansowego. W raporcie tym omówiono obawy odnośnie potencjalnej niedokładności w stosowaniu benchmarków lub manipulacji nimi, a także zidentyfikowano inne kwestie związane z benchmarkami odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów pochodnych oraz innych sektorów finansowych. Do 11 lutego IOSCO otrzymało ponad 50 odpowiedzi na ten dokument konsultacyjny (zostały one opublikowane 11 marca). Uwagi te zostały rozpatrzone przez Grupę Zadaniową podczas tzw. okrągłego stołu w trakcie jej dwóch posiedzeń, które miały miejsce w lutym w Londynie i w Waszyngtonie. Grupa Zadaniowa współpracowała w tym zakresie również z odpowiednimi regionalnymi i międzynarodowymi podmiotami prowadzonymi przez inne organy regulacyjne i organizacje, takie jak Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA – European Securities Market Authority), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS – Bank for International Settlements) i Komisję Europejską.

Odpowiedzi na opublikowany w połowie kwietnia dokument konsultacyjny dotyczący benchmarków finansowych są przyjmowane do 16 maja 2013 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.