Skip to main content

ESMA opublikowała standardy mające zapewnić integralność unijnych benchmarków finansowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował 30 marca końcowy raport zawierający projekt regulacyjnych standardów technicznych (regulatory technical standards (RTS)) i wykonawczych standardów technicznych (implementing technical standards (ITS)) zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie benchmarków (EU 2016/1011) (konsultacje w tej sprawie trwały od 29 września do 2 grudnia 2016 r. – więcej na ten temat można przeczytać tutaj). Dokument ten (ESMA70-145-48) obejmuje szczegółowe zasady wprowadzania w życie nowych europejskich ram regulacyjnych mających na celu zapewnienie precyzji i integralności benchmarków w całej Unii Europejskiej. Tekst dokumentu (w języku angielskim) znajduje się w załączonym pliku.

Projekt regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych określa zachowania i standardy oczekiwane przez administratorów benchmarków i ich użytkowników. Ma zapewnić, że benchmarki finansowe będą tworzone w sposób przejrzysty i niezawodny. Projekt ww. standardów zawiera przepisy zapewniające, że:

  • cały proces dostarczania benchmarku będzie sprawdzany przez nowe ciało nadzorcze, które muszą ustanowić administratorzy benchmarków,

  • potencjalne próby manipulowania benchmarkami zostaną zminimalizowane poprzez wprowadzenie nowych zasad dotyczących metodologii ich obliczania i dostarczania danych wejściowych,

  • konflikty interesów administratorów benchmarków i ich użytkowników będą odpowiednio zarządzane,

  • wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały równe szanse w zakresie wydawania zezwoleń i rejestracji administratorów benchmarków.

Przewodniczący ESMA Steven Maijoor stwierdził: „Rozporządzenie w sprawie benchmarków zapewni dokładność, solidność i integralność zarówno benchmarków jak i procesu ich określania, poprzez doprecyzowanie zachowań i standardów oczekiwanych przez administratorów i użytkowników. Wymogi te zapewnią, że benchmarki będą konstruowane w sposób przejrzysty i niezawodny, a tym samym przyczynią się do sprawnie funkcjonujących i stabilnych rynków oraz do ochrony inwestorów. Opublikowany projekt standardów ustanawia wspólne ramy prawne, w ramach których benchmarki będą dostarczane, tworzone i wykorzystywane, które pomogą przywrócić zaufanie tak do samych benchmarków, jak i do rynków finansowych”.

Projekt standardów zostanie teraz przedłożony Komisji Europejskiej. Ma ona trzy miesiące na podjęcie decyzji w sprawie ich zatwierdzenia.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.