Skip to main content

Oszczędności inwestorów w USA związane z indeksowaniem przekroczyły w ostatnich 25 latach 350 mld USD

Według corocznego badania „Annual Survey of Indexed Assets” opublikowanego przez spółkę S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) – jednego w czołowych dostawców indeksów (index providers) na świecie – całkowita szacunkowa wartość aktywów indeksowanych do flagowego indeksu tej firmy, czyli S&P 500 (poprzez fundusze ETF, detaliczne otwarte fundusze inwestycyjne (retail mutual funds), fundusze przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych oraz inne produkty inwestycyjne replikujące ten indeks) wyniosła w końcu 2020 roku 5,43 bln USD. Zdecydowana większość tych środków (4,48 bln USD) należy do produktów typu non-ETP (fundusze otwarte, fundusze instytucjonalne, rachunki zarządzane i produkty ubezpieczeniowe); pozostałe aktywa (0,95 bln USD) należą do produktów typu ETP (fundusze ETF, instrumenty dłużne typu ETN i ETC). Wartość aktywów indeksowanych do S&P 500 wzrosła w porównaniu z rokiem 2019 aż o 836,0 mld USD, czyli o 18,2%. Warto zaznaczyć, iż powyższe dane nie obejmują produktów inwestycyjnych wykorzystujących syntetyczną replikację, takich jak instrumenty pochodne i niektóre struktury z rynku pozagiełdowego (OTC).

Szacunkową wartość aktywów bezpośrednio indeksowanych indeksem S&P 500 w latach 1995-2020 oraz notowania indeksu S&P 500 (indeks w wersji cenowej) przestawia poniższy wykres.

Porównując wartość aktywów indeksowanych S&P 500 z kapitalizacją rynkową amerykańskiego rynku akcji skorygowaną o współczynnik określający liczbę akcji w wolnym obrocie (float-adjusted market capitalization) można zauważyć wyraźny wzrost tego wskaźnika w ostatnich latach (por. poniższy wykres). W końcu 2020 roku relacja ta wynosiła 17%, podczas gdy jeszcze 5 lat temu nie przekraczała 12%. Zdaniem S&P DJI, choć znaczenie indeksowania w ostatnich latach znacząco wzrosło, to potencjał jego dalszego wzrostu w przyszłości jest wciąż obiecujący.

Łączna szacunkowa wartość aktywów bezpośrednio indeksowanych głównymi amerykańskimi indeksami akcyjnymi (headline equity indices) obliczanymi przez S&P DJI wyniosła w końcu 2020 roku 6,81 bln USD – to aż o 1,37 bln USD (25,3%) więcej niż rok wcześniej. Poza indeksem S&P 500 najwięcej środków finansowych ulokowano w instrumentach finansowych powiązanych z indeksami szerokiego rynku określanymi przez S&P DJI jako „completion/total market indices” (S&P Completion Index to indeks obejmujący wszystkie spółki z indeksu S&P TMI Index oprócz uczestników indeksu S&P 500 – łącznie ok. 3000 firm) – 710 mld USD. Znaczące aktywa są także zgromadzone w produktach finansowych powiązanych z indeksami strategii innymi niż indeks VIX (strategy – non VIX indices) – 327 mld USD oraz z indeksem średnich amerykańskich spółek S&P MidCap 400 – 207 mld USD.

Biorąc pod uwagę również inne indeksy obliczane przez S&P DJI – w tym m.in. sektorowe, międzynarodowe, instrumentów o stałym dochodzie, czy nieruchomości – całkowita szacunkowa wartość aktywów ulokowanych w produktach finansowych, zarówno ETP, jak i innych, wyniosła w końcu minionego roku 7,47 bln USD. To rezultat o 1,11 bln USD (17,5%) lepszy w porównaniu z końcem 2019 roku.

Jak wskazuje S&P DJI wśród wielu korzyści indeksowania jedną z najważniejszych są niższe koszty instrumentów finansowych wykorzystujących tę metodę inwestycyjną w porównaniu z aktywnym zarządzaniem. W rezultacie, w wyniku rosnącego znaczenia indeksowania, inwestorzy amerykańscy (i nie tylko) osiągnęli dotychczas znaczące korzyści oszczędzając na opatach oraz unikając gorszych wyników inwestycyjnych. Spółka szacuje te korzyści poprzez obliczenie różnicy pomiędzy wskaźnikami kosztów występującymi w pasywnie i aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszach inwestycyjnych i jej pomnożenie przez całkowitą wartość aktywów zgromadzonych w instrumentach finansowych indeksowanych trzema głównymi indeksami akcyjnymi: S&P 500, S&P MidCap 400 oraz S&P SmallCap 600. Jak widać na poniższym wykresie skumulowana wartość oszczędności z tego tytułu nieustannie rośnie – w ciągu minionych 25 lat (1996-2020) sięgnęła ona już astronomicznej kwoty 357 mld USD.

Warto również dodać, iż całkowita szacunkowa wartość wszystkich aktywów, w przypadku których indeks S&P 500 pełni funkcję benchmarku (benchmarked assets), wyniosła w końcu 2020 r. 8,06 bln USD i zwiększyła się w ciągu roku aż o 1,41 bln USD (21,2%). Benchmarkowane aktywa są definiowane przez S&P DJI jako środki zgromadzone w aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych, w których wynik inwestycyjny jest porównywany z określonym indeksem. Łączna szacunkowa wartość benchmarkowanych aktywów wszystkich flagowych indeksów akcyjnych S&P DJI wyniosła w końcu ubiegłego roku 8,39 bln USD, a wszystkich indeksów tej spółki 11,39 bln USD.

Podsumowując, łączna szacunkowa wartość aktywów zgromadzonych w instrumentach finansowych zarówno indeksowanych jak i benchmarkowanych indeksem S&P 500 wyniosła na koniec 2020 roku 13,48 bln USD. Analogiczna wartość w przypadku wszystkich głównych indeksów akcyjnych wyniosła 15,20 bln USD, a w przypadku wszystkich indeksów obliczanych przez S&P Dow Jones Indices 18,86 bln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.