Skip to main content

Coraz większe oszczędności amerykańskich inwestorów z tytułu obniżających się opłat w funduszach inwestycyjnych

Według opublikowanego przez spółkę Morningstar corocznego raportu opisującego trendy w poziomie i strukturze opłat w funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych (U.S. Fund Fees Study) – zarówno w klasycznych funduszach otwartych (open-end mutual funds), jak i w funduszach typu ETF (exchange-traded funds) – średni ważony aktywami wskaźnik kosztów (asset-weighted expense ratio) obniżył się w 2021 roku do 0,40% z 0,42% rok wcześniej, czyli o 5%. To najniższy poziom opłat w historii amerykańskiego rynku funduszy inwestycyjnych. W porównaniu ze stanem sprzed 20 lat (tj. z rokiem 2001), opłaty spadły o ponad połowę (wynosiły wówczas 0,87%). Jednocześnie był to czwarty największy spadek opłat rok do roku, jaki Morningstar odnotował od 1991 roku.

W rezultacie szacowane korzyści z tytułu obniżek opłat w funduszach inwestycyjnych dla amerykańskich inwestorów wyniosły w 2021 roku aż 6,9 mld USD – najwięcej w historii. W ciągu tylko ostatnich pięciu lat sięgnęły one 28,4 mld USD. Szacowane skumulowane oszczędności inwestorów wynikające ze spadających opłat (przy założeniu że tempo to wynosić będzie 4,1% rocznie w ciągu najbliższych 10 lat) wynosić będą w 2032 roku aż 10,3 mld USD.

Według Bryana Armoura – dyrektora ds. badań strategii pasywnych w Ameryce Północnej w Morningstarze – podstawowymi determinantami obniżek opłat są: rosnąca konkurencja wśród zarządzających aktywami oraz zmiany w ekonomii doradztwa. Inwestorzy są również coraz bardziej świadomi znaczenia minimalizacji kosztów inwestycji, co powinno być kontynuowane także w czasie bessy.

Wzrost świadomości inwestorów odnośnie znaczenia minimalizacji kosztów inwestycji skłania ich do faworyzowania tańszych funduszy. Nasilająca się konkurencja wśród zarządzających aktywami spowodowała wiele obniżek opłat w walce o udział w rynku. Istotną rolę odegrały również zmiany w ekonomii doradztwa. Przejście w kierunku modeli pobierania opłat za doradztwo finansowe opartych na opłatach było głównym motorem wzrostu zainteresowania tańszymi funduszami, kategoriami tytułów uczestnictwa i rodzajami funduszy – w szczególności funduszami ETF. Inwestorzy zatrudniający płatnego doradcę mogą nie zatrzymywać zysków wynikających z niższych opłat, lecz przekierowywać je na pokrycie opłaty za doradztwo.

Najważniejsze wnioski wynikające z analizy przeprowadzonej przez spółkę Morningstar są następujące:

  • średni ważony aktywami wskaźnik kosztów w funduszach aktywnie zarządzanych spadł z 0,63% w 2020 r. do 0,60% w 2021 r. głównie dzięki dużym odpływom netto z drogich funduszy i kategorii tytułów uczestnictwa oraz, w mniejszym stopniu, napływom do tańszych funduszy;
  • średni ważony aktywami wskaźnik kosztów w funduszach pasywnych utrzymał się na niezmienionym poziomie i wyniósł w 2021 r. 0,12%;
  • średni równoważony wskaźnik kosztów (equal-weighted expense ratio) – który wskazuje, jakie fundusze pobierają opłaty niezależnie od tego, gdzie są utrzymywane aktywa – spadł do 0,96% w 2021 r. z 0,99% w 2020 r. W przypadku funduszy aktywnie zarządzanych był to spadek z 1,06% do 1,03%, natomiast w funduszach pasywnie zarządzanych z 0,57% z 0,55%;
  • inwestorzy nadal preferują tanie fundusze. W 2021 roku najtańsze 20% funduszy odnotowało napływy netto w wysokości aż 1,05 bln USD, a pozostałe 80% funduszy zgromadziło tylko 57 mld USD. Był to zarazem pierwszy rok napływu netto kapitału do droższych funduszy od 2013 roku. Do najtańszych 5% funduszy trafiło netto 648 mld USD;
  • granica oddzielająca najtańsze 10% funduszy od pozostałych spadła o 46% w ciągu ostatnich 15 lat, podczas gdy granica między najdroższymi 10% funduszy a resztą spadła o 18%;
  • inwestorzy w funduszach zrównoważonych płacą „greenium” w stosunku do inwestorów w funduszach konwencjonalnych. Świadczy o tym wyższy średni ważony aktywami wskaźnik kosztów tych funduszy, który na koniec 2021 r. wyniósł 0,55% wobec 0,39% dla ich tradycyjnych odpowiedników. Z drugiej jednak strony, „greenium” w ostatnich latach stale się zmniejsza i osiągnęło w 2021 roku najniższy poziom w historii;
  • fundusze smart-beta (strategic-beta) są alternatywą dla droższych, aktywnie zarządzanych funduszy. W 2021 r. średnia opłata ważona aktywami dla tej grupy funduszy wyniosła 0,17% i była nieco wyższa niż w tradycyjnych funduszach indeksowych (0,12%), ale znacznie niższa niż w funduszach aktywnie zarządzanych (0,60%);
  • chociaż konkurencja wciąż rośnie, Vanguard nadal twierdzi, że w jego funduszach średni ważony aktywami wskaźnik kosztów, który w 2021 r. wyniósł 0,08%, jest najniższy na całym rynku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.