Skip to main content

UniBessa do likwidacji

12 kwietnia Union Investment TFI ogłosiło, iż podjęło uchwałę w sprawie likwidacji subfunduszu UniBessa wchodzącego w skład funduszu parasolowego UniFundusze SFIO. Przesłanką do likwidacji subfunduszu był fakt, iż jego wartość aktywów netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 mln zł (w praktyce nie przekroczyły one nigdy nawet poziomu 1,2 mln zł). Jak podało w komunikacie Union Investment TFI „Formalną przesłanką do likwidacji subfunduszu UniBessa jest utrzymywanie się aktywów netto na bardzo niskim poziomie. Jednocześnie należy pamiętać, że subfundusz UniBessa nigdy nie był przez nas aktywnie promowany ani sprzedawany. De facto w subfunduszu znajdowały się wyłącznie pieniądze własne TFI wpłacone na rozruch, tzw. „seed money”. Od strony biznesowej decyzja o likwidacji UniBessy zwolni miejsce w naszym portfolio i pozwoli na uruchomienie w niedalekiej przyszłości bardziej perspektywicznych funduszy, nad którymi od jakiegoś czasu pracujemy”.

Przypomnijmy, iż celem inwestycyjnym subfunduszu był długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Cel ten był realizowany poprzez możliwość zajmowania pozycji w instrumentach finansowych odwzorowujących krótką pozycję w indeksach obliczanych i publikowanych przez GPW w Warszawie. Subfundusz inwestował przede wszystkim w pozycje krótkie w kontraktach terminowych lub pozycje długie w opcjach sprzedaży, których instrumentem bazowym są indeksy giełdowe publikowane przez GPW. Mógł on inwestować aktywa także w inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami subfundusz UniBessa zaliczany był do kategorii akcyjnych funduszy indeksowych, choć nie wynikało to ani z jego prospektu informacyjnego, ani nie potwierdzały tego jego wyniki inwestycyjne.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 19 kwiecień, natomiast planowany termin zakończenia likwidacji to 15 maja 2016 r. Po zakończeniu likwidacji likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie subfunduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych. Po sfinalizowaniu całej procedury na polskim rynku finansowym funkcjonować będzie 10 funduszy indeksowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.