Skip to main content

inPZU Inwestycji Ostrożnych z nagrodą Alfa 2022

Fundusz indeksowy inPZU Inwestycji Ostrożnych otrzymał nagrodę Alfa 2022 w kategorii polskich papierów skarbowych. To wyróżnienie przyznawane jest przez Analizy Online najlepszym funduszom inwestycyjnym na polskim rynku – za regularne wypracowywanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka.

Fundusz indeksowy inPZU Inwestycji Ostrożnych dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej z 1-miesięczną stawką WIBID. Inwestuje głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, dzięki czemu charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym (zalecany okres utrzymywania pieniędzy w funduszu to minimum 6 miesięcy). Tak jak pozostałe fundusze pasywne z rodziny inPZU wyróżnia się niską opłatą za zarządzanie w wysokości 0,5%.

Dzięki wzrostowi stawek WIBID – na których oparte są płatności kuponowe obligacji, w które inwestuje fundusz – w 2022 r. inPZU Inwestycji Ostrożnych wypracował dla klientów 5,11% zysku – wyraźnie więcej od rynkowej średniej.

Rozdanie nagród odbyło się 9 lutego 2023 roku podczas 5 Forum Inwestycji Osobistych Analiz Online. Statuetkę odebrał Przemysław Sepielak, kierownik Zespołu Funduszy Indeksowych w TFI PZU.

***

Na jakiej podstawie przyznawane są Alfy?

Nagrody są przyznawane funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków (dostępność dla klientów detalicznych, odpowiednio długa historia, co najmniej ok. 100 mln zł aktywów). Każdy fundusz w ramach swojej grupy porównawczej jest oceniany za efektywność zarządzania, czyli relację  zysku do ryzyka). Największe znaczenie mają stopy zwrotu osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale przy ocenie są brane pod uwagę także wyniki i ich zmienność z lat poprzednich – dla funduszy obligacji z ostatnich 3 lat.

Ponadto Analizy Online przeprowadzają weryfikację jakościową funduszy. Polega ona na sprawdzeniu „czy istnieją istotne powody, które w znaczący sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy lub mogłyby być znaczącym zagrożeniem dla możliwości powtórzenia dotychczasowych, wyróżniających rezultatów w przyszłości (jak np. istotna zmiana w zespole zarządzających)”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.