Skip to main content

Fundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego nie jest już funduszem indeksowym

15 lipca 2021 roku weszły w życie zmiany w prospekcie informacyjnym funduszu PKO Parasolowy FIO zarządzanym przez PKO TFI. Wśród nich najistotniejsze znaczenie mają zmiany w podrozdziale IIIaf, który odnosi się do działającego od października 2019 r. subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego. Fundusz ten zmienił politykę inwestycyjną i nie jest już funduszem indeksowym (dotychczas dążył do odwzorowania stopy zwrotu indeksu TBSP.Index). Obecnie fundusz lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego działając przez blisko 21 miesięcy jako fundusz indeksowy nie zyskał popularności wśród inwestorów. Najwyższy poziom aktywów został przezeń osiągnięty w październiku 2020 r., ale wyniósł on zaledwie 2,7 mln zł. Według ostatnich danych (z końca czerwca br.) aktywa funduszu wynosiły jedynie 716,5 tys. zł.

Obecnie PKO TFI zarządza pięcioma funduszami indeksowymi: PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego i PKO Akcji Rynku Polskiego. Ich łączne aktywa wynosiły w końcu czerwca 734,2 mln zł, co stanowiło 19,1% ogółu aktywów funduszy indeksowych w Polsce.

Po zmianie polityki inwestycyjnej funduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego obecnie funkcjonują w naszym kraju 24 fundusze indeksowe.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.