Skip to main content

Fundusz Beta ETF WIGTech przekształcony w Beta ETF Obligacji 6M

29 grudnia 2023 r. weszły w życie zmiany w statucie funduszu Beta ETF WIGTech PFIZ, w efekcie których nastąpiła zmiana jego nazwy i polityki inwestycyjnej.

Fundusz działa obecnie jako Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym dłużne papiery wartościowe będą stanowić nie mniej niż 75% całkowitej ekspozycji portfela funduszu na Indeks Odniesienia.

Indeksem Odniesienia jest indeks GPWB-BWZ obliczany przez GPW Benchmark S.A. na podstawie kursów ustalonych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku Treasury BondSpot Poland obejmujący denominowane w PLN obligacje o zmiennym oprocentowaniu emitowane przez Skarb Państwa.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.