Skip to main content

Fundusz Beta ETF WIGtech zostanie przekształcony w Beta ETF Gotówkowy

Funkcjonujący od maja 2021 roku fundusz Beta ETF WIGtech zostanie wkrótce przekształcony w zupełnie inny produkt – Beta ETF Gotówkowy. Od 29 grudnia 2023 roku fundusz ten będzie miał za zadanie odwzorowywanie wyników indeksu GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ).

Indeks ten, publikowany przez GPW Benchmark od 2 maja 2023 r., jest indeksem obligacji skarbowych obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy. Jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład jego portfela wchodzą denominowane w złotych obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów referencyjnych ustalanych zgodnie z regulaminem ustalania tych kursów na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzanym przez BondSpot S.A. Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2019 r., a wartością bazową 1000 pkt.

Według komunikatu Beta Securities „nowy Beta ETF Gotówkowy to nasza odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w obligacje skarbowe, co widzimy na przykładzie naszego funduszu Beta ETF TBSP. Beta ETF Gotówkowy daje możliwość uzyskania stopy procentowej w obligacjach skarbowych o zmiennym oprocentowaniu czyli w jednych z najbezpieczniejszych dostępnych instrumentów, a jego polityka inwestycyjna będzie cechowała się dużo niższym ryzykiem inwestycyjnym i zmiennością niż dotychczasowa. Ponadto, zmiana strategii inwestycyjnej spowoduje także zmniejszenie opłaty za zarządzanie. Unikalność nowego funduszu polega również na tym, że można w niego inwestować nadwyżki środków zgromadzonych na rachunkach maklerskich, otrzymując stopę zwrotu jak z rynku pieniężnego”.

Szczegółowe informacje na temat ww. zmian znajdują się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.