Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – październik 2017 r.

Wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach inwestycyjnych w Polsce przekroczyła w październiku – po raz pierwszy w historii – poziom 400 mln złotych. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat WAN funduszy inwestycyjnych w Polsce zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w końcu minionego miesiąca aktywa netto dziewięciu funduszy indeksowych wyniosły 406,25 mln zł i były o 13,75 mln zł (3,5%) wyższe niż w końcu września. W okresie 10 miesięcy 2017 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły już o 106,1 mln zł (35,3%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 55,9 mln zł (24,1%).

Nowy, rekordowy poziom aktywów funduszy indeksowych to jednak w praktyce zasługa tylko jednego podmiotu – subfunduszu Quercus lev odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 lev. Dzięki pozytywnym nastrojom panującym w segmencie blue-chipów (WIG20 zyskał na wartości 2,9%) jego aktywa zwiększyły się aż o 20,8 mln zł i osiągnęły najwyższą w historii wartość 228,1 mln zł. W tych okolicznościach zmniejszyły się natomiast aktywa (sub)funduszy powiązanych z indeksem WIG20 short – w przypadku Ipopema short equity był to spadek o 3,3 mln zł, w przypadku Quercus short o 0,4 mln zł, jedynie aktywa Altus short wzrosły o 0,17 mln zł.

Ogółem aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyły się w październiku o 5,4% do 311,4 mln zł. Aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zmniejszyły się natomiast o 16,3% do 19,1 mln zł (najniższy poziom od marca tego roku).

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, który dąży do odzwierciedlania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, odnotowały niewielki (o 1,5 mln zł) wzrost aktywów. Na koniec października w funduszu tym ulokowanych było 75,7 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.