Skip to main content

Nowe rozporządzenie przywróci zaufanie do benchmarków na rynkach finansowych

Benchmarki są powszechnie wykorzystywane do śledzenia zmian na rynkach finansowych. Ponieważ wiele transakcji finansowych jest z nimi powiązanych, mogą one określać kto czerpie korzyści z inwestowania w dany produkt finansowy. Jednak skandale finansowe dotyczące takich benchmarków jak LIBOR i EURIBOR pokazały, że są one podatne na manipulacje. W dniu dzisiejszym (7 kwietnia) Komitet ds. gospodarczych Parlamentu Europejskiego głosuje w sprawie nowych przepisów, które mają zapewnić pełną przejrzystość wszystkich benchmarków wykorzystywanych w Unii Europejskiej. Holenderski członek ww. komisji – Cora van Nieuwenhuizen, który przygotował raport w tej sprawie wraz z rekomendacjami, stwierdził: „Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia niezawodności i dokładności benchmarków w przyszłości”.

Benchmarki są indeksami takimi przykładowo jak wskaźniki określające oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym w Londynie (LIBOR), czy w strefie euro (EURIBOR). Są one często wykorzystywane jako punkt odniesienia w kontraktach finansowych lub handlowych, wraz z innymi wskaźnikami takimi jak np. ceny złota, ropy naftowej, czy kursy walut (np. kurs euro do dolara amerykańskiego). Przykładowo oprocentowanie kredytu hipotecznego może być określone jako stawka EURIBOR powiększona o pewną premię. Ponadto wartość finansowych instrumentów pochodnych – które są zakładami jak produkty finansowe i indeksy (od kredytów hipotecznych do stóp procentowych) będą zachowywać się w przyszłości – jest ściśle związana z benchmarkami. Te ostatnie w dużej mierze określają, czy inwestorzy (wśród nich jednymi z największych są banki) zarobią na nich czy stracą.

Aby benchmarki dobrze spełniały swoje zadanie muszą być postrzegane jako wiarygodne i neutralne. Jednakże ich codzienne wartości są często determinowane przez działania kilku dużych podmiotów rynkowych. W latach 2012-2013 władze w Europie i w Stanach Zjednoczonych przeprowadziły dochodzenia w sprawie manipulacji stawkami LIBOR i EURIBOR. W grudniu 2013 r. Komisja Europejska ukarała grzywną osiem banków (w sumie na 1,7 mld euro) za udział w nielegalnych kartelach, których celem było wpływanie na wartość stawek LIBOR i EURIBOR. Kilka innych banków zostało ukaranych za podobne przestępstwa w 2014 roku. Banki angażowały się w manipulacje benchmarkami, aby zwiększyć swoje zyski albo zmniejszyć straty z inwestycji powiązanych z tymi benchmarkami, które wydarzyły się kosztem innych podmiotów, takich jak np. fundusze emerytalne. W ten sposób banki przedstawiały się jako znajdujące się w lepszej kondycji finansowej niż były w rzeczywistości, co pozwalało im unikać kosztownego dokapitalizowania i interwencji regulacyjnej.

Nowe rozporządzenie, nad którym będzie głosować Komitet ds. gospodarczych Parlamentu Europejskiego, a następnie Parlament Europejski wprowadzi trzy kategorie benchmarków, w tym ścisły reżim zostanie ustanowiony dla systemowo ważnych benchmarków (systemically important benchmarks), takich jak EURIBOR czy LIBOR. Wszyscy administratorzy benchmarków będą musieli być zatwierdzani przez właściwe organy lub zarejestrowani, nawet jeśli będą tworzyć tylko nieistotne systemowo benchmarki. Dane wykorzystywane do określenia wartości benchmarków będą podlegać standardom jakości. Kluczowi administratorzy benchmarków będą musieli wykazać się przejrzystą strukturę organizacyjną w celu zapobieżenia konfliktom interesów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.