Skip to main content

Nowy aktywnie zarządzany ETF w ofercie First Trust

12 lutego 2013 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował First Trust Preferred Securities and Income ETF. To trzeci aktywnie zarządzany fundusz ETF znajdujący się w ofercie spółki First Trust (dwa pozostałe to First Trust High Yield Long/Short ETF oraz First Trust North American Energy Infrastructure Fund). Subdoradcą funduszu i podmiotem zarządzającym jego aktywami jest firma Stonebridge Advisors.

Celem funduszu First Trust Preferred Securities and Income ETF jest dążenie do wypracowania całkowitej stopy zwrotu oraz bieżącego dochodu. W normalnych warunkach rynkowych inwestuje minimum 80% aktywów netto (w tym kredyty i pożyczki inwestycyjne) w uprzywilejowane papiery wartościowe i papiery dłużne generujące dochód, takie jak obligacje korporacyjne, papiery wartościowe typu high yield oraz obligacje zamienne. Uprzywilejowane papiery wartościowe oferują dywersyfikację i niski poziom korelacji z innymi klasami aktywów, co może wpłynąć na zmniejszenie zmienności portfela inwestycyjnego. Instrumenty te mogą generować relatywnie wysoki strumień dochodów bez ponoszenia nadmiernego ryzyka, zaś ich stopy zwrotu mogą być wyższe niż innych instrumentów finansowych posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. Jak pokazują dane historyczne tego rodzaju papiery wartościowe okazywały się bardziej niezawodnym źródłem dochodów niż akcje zwykłe, ponieważ są one uprzywilejowane w strukturze kapitału firmy, wypracowywały również bardziej stabilne dochody i charakteryzowały się mniejszą zmiennością stóp zwrotu.

W końcu marca 2013 r. w portfelu funduszu znajdowało się 78 papierów wartościowych. Największy udział posiadały walory banków komercyjnych (23,15%), spółek ubezpieczeniowych (20,95%), udziały w funduszach nieruchomości (REITs) (17,77%) oraz papiery firm działających na rynkach kapitałowych (16,10%). Pod względem jakości kredytowej przeważały instrumenty posiadające rating BBB (31,80%), BBB- (24,67%), BB+ (12,20%) i BBB+ (12,00%). Średnie ważone efektywne duration portfela funduszu wynosiło 3,21 lat.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,85% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.