Skip to main content

Nowe fundusze ETF FlexShares na NYSE Arca

W końcu września i na początku października 2012 r. na platformie NYSE Arca miały miejsce debiuty trzech nowych funduszy ETF FlexShares (ich sponsorem i zarządzającym jest Northern Trust). Dwa z nich są zorientowane na międzynarodowe rynki akcji (w krajach rozwiniętych (bez USA) i w państwach wschodzących), natomiast trzeci to pierwszy w ofercie tej firmy aktywnie zarządzany ETF. Pierwsze cztery fundusze ETF FlexShares zostały wprowadzone na amerykański rynek we wrześniu 2011 r.

28 września 2012 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund. Celem funduszu jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie stóp zwrotu indeksu Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt. Indeks ten oferuje szeroką ekspozycję na międzynarodowe rynki akcji w krajach rozwiniętych (poza Stanami Zjednoczonymi), przy czym – zamiast wykorzystywania tradycyjnego podejścia polegającego na inwestowaniu opartym na kryterium kapitalizacji rynkowej (co z reguły prowadzi do przeważania spółek o dużej kapitalizacji i firm wzrostowych) – jest on ukierunkowany na długoterminowy potencjał wzrostu poprzez relatywnie duży udział w portfelu spółek o małej kapitalizacji ( połowie grudnia stanowiły one ok. 25% aktywów funduszu) i firm wartościowych. Przy selekcji spółek do portfela fundusz stosuje modele wieloczynnikowe, których zadaniem jest poprawa jego charakterystyk związanych z relacją zysku do ryzyka. Zrealizowane zyski kapitałowe oraz otrzymane dywidendy fundusz zamierza wypłacać inwestorom przynajmniej raz w roku. W połowie grudnia w portfelu funduszu były obecne akcje ponad 2200 przedsiębiorstw z całego świata – największe udziały posiadały takie firmy jak: Nestle, HSBC Holdings, Novartis, Roche Holdings, BP. BHP Billiton i Toyota. W ujęciu geograficznym w aktywach funduszu dominują spółki japońskie, brytyjskie, kanadyjskie, australijskie i francuskie. Z kolei w ujęciu sektorowym największą wagę w portfelu funduszu posiadają firmy reprezentujące branżę finansową, przemysłową, dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu oraz surowcową. Wskaźnik kosztów neto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,42% w skali roku.

Tego samego dnia na platformie NYSE Arca zadebiutował fundusz FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. Dąży on do replikacji wyników indeksu Morningstar Emerging Markets Factor Tilt. Indeks ten zapewnia szeroką ekspozycję na międzynarodowe rynki akcji w państwach wschodzących, przy czym – podobnie jak opisany powyżej ETF – jest on zorientowany na długoterminowy potencjał wzrostu poprzez relatywnie duży udział w portfelu spółek o małej kapitalizacji ( połowie grudnia stanowiły one ok. 30% aktywów funduszu) i firm wartościowych. Fundusz wykorzystuje również modele wieloczynnikowe, które mają poprawić jego charakterystyki związane z relacją zysku do ryzyka. Co najmniej raz w roku fundusz zamierza wypłacać uczestnikom zrealizowane zyski kapitałowe oraz uzyskane dywidendy. W połowie grudnia w portfelu funduszu były obecne akcje ponad 1500 przedsiębiorstw z całego świata – największe udziały posiadały takie firmy jak: Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing, China Mobile, Gazprom, China Construction Bank i Petroleo Brasileiro. W ujęciu geograficznym w aktywach funduszu dominują spółki koreańskie, tajwańskie, brazylijskie, chińskie, hongkońskie i południowoafrykańskie. Z kolei w ujęciu sektorowym największą wagę w portfelu funduszu posiadają spółki finansowe, technologii informacyjnych, surowcowe i dóbr podstawowych wyższego rzędu. Wskaźnik kosztów neto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,65% w skali roku.

Oba ww. fundusze uzupełniły ofertę FlexShares w zakresie instrumentów o podobnej strategii inwestycyjnej, która obejmowała dotychczas fundusz zorientowany wyłącznie na rynek amerykański.

11 października 2012 r. do obrotu na NYSE Arca weszły tytuły uczestnictwa funduszu FlexShares Ready Access Variable Income Fund. Jest to aktywnie zarządzany fundusz ETF adresowany do inwestorów, dla których priorytetem jest płynność środków finansowych, a którzy jednocześnie szukają wyższych stóp zwrotu bez jednoczesnego zwiększania poziomu zmienności. Fundusz może inwestować nie zwracając uwagi na ograniczenia, jakie są charakterystyczne dla tradycyjnych funduszy rynku pieniężnego (wartość jego jednostki może jednak ulegać zmianie). Jego portfel inwestycyjny obejmuje papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym emitentów z całego świata, w tym amerykańskie i poza amerykańskie podmioty sektora publicznego i prywatnego. W połowie grudnia w portfelu funduszu znajdowały się 43 walory – największe udziały posiadały obligacje i krótkoterminowe papiery komercyjne takich firm jak: Daimler Finance North America, Tri-Party RBS Securities, Anheuser-Busch Inbev, Ford Motor Credit Company, ENI Finance USA, JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas oraz Svenska Handelsbanken. W ujęciu geograficznym w aktywach funduszu zdecydowanie przeważają instrumenty dłużne amerykańskich emitentów (ok. 3/4 portfela); pozostałe papiery dłużne to instrumenty emitentów z innych państw rozwiniętych. Pod względem rodzaju instrumentu wyraźnie dominują obligacje korporacyjne (70,5%); pozostałą cześć portfela wypełniają instrumenty rynku pieniężnego (17,5%), instrumenty typu MBS/ABS (9,4%) oraz papiery rządowe/agencji rządowych (2,7%). Wskaźnik kosztów neto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.