Skip to main content

Nowe dłużne ETF-y Pimco

Pacific Investment Management Company (Pimco) uruchomił w listopadzie trzy nowe dłużne ETF-y.

Dwa z nich naśladują zachowanie indeksów opisujących koniunkturę w segmencie amerykańskich papierów skarbowych. Pimco 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund został stworzony w celu wykorzystywania przewidywanych zmian stóp procentowych oraz efektywnego zarządzania długoterminowymi zobowiązaniami wrażliwymi na zmiany stóp procentowych. Pimco 3-7 Year US Treasury Index Fund stanowi uzupełnienie funkcjonujących dotąd funduszy ETF tej firmy, które odzwierciedlają zachowanie indeksów amerykańskich instrumentów skarbowych o terminach zapadalności od roku do 3 lat oraz od 7 do 15 lat.

The Enhanced Short Maturity Strategy Fund to aktywnie zarządzany ETF, którego celem jest ochrona kapitału przy jednoczesnym poszukiwaniu stóp zwrotu wyższych niż na rynku pieniężnym. Inwestuje on przede wszystkim w instrumenty dłużne o ratingu inwestycyjnym i o krótkim duration, a także w obligacje o dłuższym terminie do wykupu oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe zbliżone do instrumentów rynku pieniężnego. W zarządzaniu funduszem stosowana jest zarówno strategia top-down mająca na celu określanie czynników, które wpływają na sytuację gospodarczą i rynki finansowe oraz strategia bottom-up mająca na celu zidentyfikowanie i wybór do portfela potencjalnie niedowartościowanych papierów. Benchmarkiem dla tego funduszu jest Citigroup 3-Month Treasury Bill Index. Średnie duration portfela funduszu nie powinno przekroczyć jednego roku. Stawka opłaty za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,35%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.