Skip to main content

Kobiety nadal stanowią niewielki odsetek zarządzających funduszami; nieco lepiej jest w przypadku funduszy pasywnych

W końcu listopada spółka Morningstar opublikowała raport badawczy dotyczący udziału kobiet w gronie zarządzających funduszami inwestycyjnymi w skali globalnej. Badanie to, przeprowadzone po raz drugi, objęło ponad 26 tys. osób zarządzających funduszami z 56 państw. Analiza dotyczyła ośmioletniego okresu (2008-2015). W jej ramach w poszczególnych państwach porównano również odsetek kobiet do mężczyzn wśród zarządzających funduszami z analogicznym wskaźnikiem w innych zawodach wymagających podobnej edukacji, tj. wśród lekarzy i prawników. Raport wskazał ponadto te sektory branży zarządzania aktywami, w których kobiety odgrywają relatywnie większą rolę niż średnio w całej branży.

Generalnie z raportu Morningstara wynika, że w co piątym funduszu inwestycyjnym przynajmniej jedna kobieta pełni funkcję osoby zarządzającej – w ciągu ostatnich ośmiu lat (od kryzysu finansowego z 2008 r.) wskaźnik ten nie uległ poprawie. Ponadto najważniejsze wnioski pochodzące z raportu są następujące:

  • w państwach posiadających duże centra finansowe odsetek kobiet, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi, jest niższy niż na mniejszych rynkach finansowych. We Francji, Hongkongu, Izraelu, Singapurze i Hiszpanii co najmniej 20 proc. zarządzających funduszami to kobiety. Wśród wszystkich przeanalizowanych krajów liderem pod tym względem okazał się Singapur – kobiety stanowią tam 30 proc. zarządzających funduszami i 29 proc. posiadaczy tytułu CFA. W takich dużych centrach finansowych jak Brazylia, Indie, Niemcy i Stany Zjednoczone odsetek kobiet-zarządzających jest poniżej średniej wynoszącej 12,9 proc. Najniższy odsetek (6,7 proc.) w końcu 2015 r. odnotowano w Indiach oraz w Polsce (w naszym kraju utrzymuje się na tym samym poziomie od 4 lat);

  • największe firmy zarządzające funduszami akcyjnymi chętniej zatrudniają na stanowiskach zarządzających kobiety niż czynią to mniejsze firmy asset management. Wśród funduszy zarządzanych przez 10 największych globalnych firm asset management (zarządzających aktywami akcyjnymi) istnieje o 83-proc. większe prawdopodobieństwo, że kobieta zostanie osobą zarządzającą funduszem;

  • kobiety mają większe zarządzania funduszami w tych sektorach zarządzania aktywami, które doświadczają silnego rozwoju – są to fundusze zarządzane pasywnie, fundusze funduszy i fundusze zarządzane zespołowo. O 19 proc. jest większe prawdopodobieństwo, że kobieta znajdzie się w zespole zarządzającym niż mężczyzna. Z drugiej strony kobietom jest znacznie trudniej obejmować stanowisko zarządzającej w sektorach branży zarządzania aktywami o bardziej ugruntowanej pozycji: w funduszach zarządzanych aktywnie i w funduszach zarządzanych jednoosobowo. Przykładowo, jest o 36 proc. mniej prawdopodobne, że to kobieta a nie mężczyzna będzie zarządzać aktywnym funduszem akcyjnym.

Z punktu widzenia tematyki poruszanej w portalu etf.com.pl warto jednak przede wszystkim podkreślić, iż kobiety mają większe szanse na zarządzanie aktywami w funduszach pasywnych niż w aktywnych. Jednym z najbardziej statystycznie istotnych wyników badań przeprowadzonych przez analityków Morningstara jest stwierdzenie, iż jest bardziej prawdopodobne, że kobieta będzie zarządzała funduszem, którego zadaniem jest śledzenie indeksu niż funduszem, który jest aktywnie zarządzany, tj. różni się od benchmarku. Relacja prawdopodobieństwa obu zdarzeń wyniosła dla funduszy ogółem 1,36:1, dla funduszy o stałym dochodzie 1,23:1, zaś dla funduszy alokacji była najwyższa i wyniosła 1,41:1.

Jak komentuje to Morningstar, na pierwszy rzut oka można by założyć, że kobiety korzystają z tego, że pasywne zarządzanie jest obszarem wzrostu branży asset management. Można by zatem dowodzić, iż kobiety podejmują pracę jako zarządzający pasywnymi funduszami, ponieważ uruchamianych jest coraz więcej tego typu i wydaje się, że kobietom jest łatwiej zająć nowoutworzone stanowisko, niż pozbawić pracy dotychczasowego zarządzającego funduszem o ustalonej marce na rynku. Konstrukcja badania Morningstara sugeruje jednak, że szanse kobiet w tym względzie są niezależne od wzrostu branży. W skonstruowanym modelu analizowany był zarówno wiek funduszu, jak i poziom doświadczenia osoby nim zarządzającej. Analiza została przeprowadzona z częstotliwością miesięczną, aby wychwycić jak najwięcej zmian w kierunku pasywnego zarządzania. Innymi słowy zmienne te pozwoliły określić, czy szanse kobiet na zarządzanie pasywnym funduszem wzrosły lub spadły niezależnie od trendów panujących w branży – okazało się, że jest znacznie bardziej prawdopodobne, że kobiety będą zarządzały pasywnymi funduszami niż aktywnymi. Przeciwnie – badania Morningstara wykazały, że kobiety mają mniejsze szanse zarządzania aktywnym funduszem, który już od dłuższego czasu funkcjonuje na rynku funduszy inwestycyjnych. Analitycy Morningstara nie sugerują jednak, że kobiety przechodzą z aktywnie do pasywnie zarządzanych funduszy. Zarówno kobiety, jak i i mężczyźni potrzebują innych umiejętności (zdolności) do zarządzania aktywnymi funduszami i do zarządzania pasywnymi funduszami. W przypadku aktywnych funduszy zarządzający dąży do uzyskania wyższej stopy zwrotu niż stopa zwrotu benchmarku poprzez stworzenie koszyka lub portfela papierów wartościowych. Jest on w tym wypadku odpowiedzialny za każdą decyzję inwestycyjną. Natomiast w przypadku pasywnych funduszy celem zarządzającego jest wypracowanie stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do stopy zwrotu benchmarku i zapewnienie, że posiadane papiery wartościowe spełniają nakreślone kryteria inwestycyjne.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.