Skip to main content

Innowacyjny exchange-traded note od RBS

8 grudnia 2010 r. RBS Securities wprowadził na NYSE Arca instrument dłużny typu ETN (exchange-traded note). To niezabezpieczona, niepodporządkowana obligacja, która naraża uczestnicka na ryzyko kredytowe emitenta. RBS US Large Cap Trendpilot ETN naśladuje strategiczny indeks RBS US Large Cap Trendpilot. Jest to indeks zaprojektowany w ten sposób, iż zapewnia on ekspozycję na indeks S&P 500 TR podczas trendu rosnącego (jeżeli indeks S&P 500 TR znajduje się w ciągu pięciu kolejnych dni powyżej swojej 200-dniowej prostej średniej kroczącej), natomiast w czasie spadków tego indeksu (gdy indeks S&P 500 TR znajduje się w ciągu pięciu kolejnych dni poniżej swojej 200-dniowej prostej średniej kroczącej) zamienia posiadane aktywa na bezpieczne papiery skarbowe (dostarczając stopę zwrotu równą stopie zwrotu hipotetycznego portfela składającego się z trzymiesięcznych amerykańskich bonów skarbowych). W sytuacji gdy nie ma wyraźnego trendu na rynku (tj. gdy indeks S&P 500 TR w ciągu pięciu kolejnych dni nie znalazł się poniżej lub powyżej swojej 200-dniowej prostej średniej kroczącej) indeks kontynuuje strategię z poprzedniego dnia. Jest to zatem indeks podążający za trendem (trend-following). Indeks RBS US Large Cap Trendpilot jest obliczany dopiero od listopada 2010 r., jednak jak pokazuje jego backtesting zapewniał on historycznie wyższe stopy zwrotu przy niższej zmienności niż sam indeks S&P 500 TR. Ponieważ jednak bazuje on na 200-dniowej średniej kroczącej może wskazać na zaangażowanie na rynku akcji z opóźnieniem w stosunku do momentu, którym rozpoczął się trend wzrostowy.

W związku ze zmiennym zaangażowaniem w instrumenty finansowe, zmienne – i jednocześnie unikatowe – są także koszty tego produktu. Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 1% podczas pełnego zaangażowania na rynku akcji, natomiast w czasie inwestycji na rynku pieniężnym spada do 0,5%.

Zbliżony w charakterze do RBS US Large Cap Trendpilot ETN jest ETN+ S&P VEQTOR ETN oferowany przez Barclays.

RBS US Large Cap Trendpilot ETN to pierwszy instrument finansowy typu ETN oferowany przez Royal Bank of Scotland w Stanach Zjednoczonych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.