Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w sierpniu 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie wyniosła w końcu sierpnia 1064,4 mld USD. Lekkie pogorszenie nastrojów na parkietach sprawiło, iż aktywa funduszy ETF zmniejszyły się w minionym miesiącu o 30,8 mld USD. W ujęciu procentowym aktywa exchange-traded funds na świecie zanotowały natomiast spadek o 2,8%. W pierwszych ośmiu miesiącach 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował wzrost o 2,7% (28,4 mld USD). W tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach zniżkował o 7,5%.

Tradycyjnie już za zmianę wartości środków finansowych na globalnym rynku funduszy ETF odpowiadał w pierwszej kolejności największy rynek tych instrumentów finansowych na świecie, czyli rynek amerykański. Tymczasem wartość aktywów ETF-ów w Stanach Zjednoczonych spadła w sierpniu o 25,6 mld USD do 715,7 mld USD (-3,5%). Spadki aktywów miały miejsce także w Europie (o 5,4 mld USD do 230,9 mld USD), Japonii (o 1,5 mld USD do 24,3 mld USD) oraz w Kanadzie (o 0,9 mld USD do 31,6 mld USD). W pozostałych regionach świata odnotowano nieznaczne wzrosty wartości aktywów funduszy ETF: w Ameryce Łacińskiej o 1,9 mld USD (do 11,9 mld USD), zaś w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) o 0,8 mld USD do 48,2 mld USD. Od początku 2010 roku najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały rynku funduszy ETF w Azji (bez Japonii) – o 23,9% i w Ameryce Łacińskiej – o 20,7%. Na głównych światowych rynkach tegoroczne wzrosty były znacznie skromniejsze: w Stanach Zjednoczonych 1,5%, a w Europie 1,7%.

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu sierpnia w ujęciu globalnym były: iShares (492,7 mld USD – 46,3% rynku, 453 fundusze), State Street Global Advisors (139,6 mld USD – 13,1% rynku, 110 funduszy) oraz Vanguard (111,3 mld USD – 10,6% rynku, 47 funduszy). Trzej ww. providerzy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 51,4%, 17,9% i 15,8%). W Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (83,8 mld USD – 36,3% europejskiego rynku, 173 fundusze), Lyxor Asset Management (43,1 mld USD – 18,7% rynku, 125 funduszy) oraz db x-trackers (37,4 mld USD – 16,2% rynku, 135 funduszy).

W sierpniu napływ netto kapitału do europejskich funduszy ETF wyniósł 1,6 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y iShares (1,0 mld USD) i db x-trackers (0,9 mld USD); w tym samym okresie w ETF-ów Source Markets wypłacono netto 0,5 mld USD. Od początku roku fundusze ETF w Europie pozyskały 26,0 mld USD nowego kapitału netto, w tym fundusze iShares przyciągnęły 6,6 mld USD, fundusze db x-trackers 3,1 mld USD, a fundusze Lyxor 3,0 mld USD.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu lipca były indeksy MSCI (w 336 takich podmiotach ulokowano 258,7 mld USD) oraz Standard & Poor’s (227,9 mld USD – 278 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (111,9 mld USD – 81 ETF-ów) oraz Russell (62,7 mld USD – 60 ETF-ów).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zmniejszyły się w sierpniu o 35,4 mld USD (-4,1%) do 824,3 mld USD. Wśród funduszy akcyjnych największą dynamikę spadków odnotowały fundusze rynku amerykańskiego (-6,8%), rynku europejskiego (-4,5%) oraz fundusze globalne (bez USA) (-4,0%); na plusie zakończyły sierpień jedynie ETF-y inwestujące na rynkach wschodzących (+2,0%). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 3,0 mld USD (+1,5%) do poziomu 203,6 mld USD. Również fundusze towarowe (commodity ETFs) odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych (o 1,8 mld USD do 32,4 mld USD). Od początku bieżącego roku aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji zmniejszyły się o 17,3 mld USD (w tym funduszy z ekspozycją na rynki emerging markets wzrosły o 24,5 mld USD, z ekspozycją na rynek północnoamerykański spadły o 24,9 mld USD, a z ekspozycją na rynek europejski spadły o 14,7 mld USD), aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 36,6 mld USD, a funduszy towarowych o 6,8 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 63,3% aktywów całego rynku. 1204 fundusze zarządzają środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 483 fundusze ETF zarządzają środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w sierpniu wzrosła o 26 do 2308. Dostarczycielami tych funduszy jest 129 instytucji finansowych. Fundusze te posiadają 4922 linie notowań na 43 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje 985 ETF-ów, zaś w Stanach Zjednoczonych 871. Od początku roku utworzono już 401 nowych funduszy ETF, zaś 38 zostało wycofanych z parkietów. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 944 nowych ETF-ów.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 57,5 mld USD, co oznacza wzrost o 13,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na świecie w końcu sierpnia funkcjonowały także 874 instrumenty finansowe typu ETP (exchange-traded product), czyli o 25 więcej niż w lipcu. Posiadają one 1439 linii notowań na 20 parkietach. Ich providerami jest 48 podmiotów. Na koniec lipca ulokowano w nich aktywa o wartości 135,0 mld USD – o 6,4 mld USD więcej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu sierpnia na 46 giełdach notowane były łącznie 3182 instrumenty finansowe typu ETF i ETP (w sumie 6361 linii notowań) oferowanych przez 159 dostawców. Ich łączne aktywa wynosiły 1199,3 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.