Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – listopad 2009 r.

Według ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu listopada zaprezentowanych w raporcie firmy BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w tych instrumentach osiągnęła rekordowy poziom 982,3 mld USD, tj. o 40,5 mld USD (4,3%) więcej niż miesiąc wcześniej (941,8 mld USD).

Wzrost wartości zarządzanych aktywów zanotowały wszystkie kategorie ETF-ów. Największy udział w listopadowym wzroście miały fundusze akcyjne (equity ETFs), których aktywa zwiększyły się o 29,1 mld USD (3,8%). W znacznie mniejszym stopniu zwiększyły się (w ujęciu bezwzględnym) aktywa funduszy o stałym dochodzie (fixed income ETFs) i funduszy towarowych (commodity ETFs), których aktywa zanotowały wzrost odpowiednio o 8,5 mld USD i 2,6 mld USD. Fundusze commodity odnotowały jednak najwyższą dynamikę wzrostu aktywów – 12,9%. W końcu listopada 80,6% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (791,7 mld USD), 16,9% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF (166,2 mld USD), zaś 2,3% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF (22,7 mld USD).

Biorąc pod uwagę ekspozycję geograficzną funduszy ETF, zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem inwestycyjnym pozostają akcyjne ETF lokujące aktywa na rynkach Ameryki Północnej (389,1 mld USD), choć ich udział minimalnie obniżył się (z 40,1% w październiku do 39,6% w listopadzie). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują: dłużne ETF (bez rynku pieniężnego) (158,2 mld USD – 15,9% rynku – wzrost o 0,2 pkt. proc. wobec października), akcyjne ETF zorientowane w inwestycjach na rynki wschodzące (154,1 mld USD – 15,7% rynku – wzrost o 0,4 pkt. proc. wobec poprzedniego miesiąca) oraz akcyjne ETF lokujące aktywa w krajach europejskich (111,1 mld USD – 11,3% rynku – wzrost o 0,1 pkt. proc. w stosunku do października).

Od stycznia do listopada 2009 roku aktywa ETF wzrosły o 271,4 mld USD, czyli o 38,2% wobec wzrostu indeksu MSCI World (w USD) w analogicznym okresie o 24,9%. Najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały w tym okresie fundusze walutowe (o 166,0%), towarowe (o 136,8%), mieszane (o 131,5%) oraz akcyjne emerging markets (o 117,4%). Jedyną kategorią funduszy ETF, która w okresie 11 miesięcy 2009 roku zmniejszyła wartość zarządzanych aktywów, były fundusze rynku pieniężnego (-34,9%). Największy wzrost udziału w rynku w analizowanym okresie stał się udziałem funduszy ETF z ekspozycją na emerging markets (+5,7 pkt. proc.), funduszy dłużnych (bez rynku pieniężnego) (+3,2 pkt. proc.) oraz funduszy towarowych (+1,0 pkt. proc.). Najwięcej straciły natomiast fundusze akcyjne inwestujące na rynkach Ameryki Północnej (-8,6 pkt. proc.) i fundusze akcyjne zorientowane w swoich inwestycjach na rynki krajów Azji i Pacyfiku (-1,1 pkt. proc.).

Największym rynkiem funduszy ETF są Stany Zjednoczone – wartość aktywów pochodzących stamtąd funduszy wyniosła w końcu listopada 665,45 mld USD. W Europie największymi rynkami są: Niemcy (93,09 mld USD), Francja (52,56 mld USD) i Wielka Brytania (44,77 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku są Japonia (24,39 mld USD) i Hongkong (20,99 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie w końcu listopada sięgnęła 1907 podmiotów, które miały 3678 linii notowań na 39 giełdach papierów wartościowych. W listopadzie liczba funduszy ETF wzrosła o 48 (osiem więcej niż w październiku). Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1521) – w tym 488 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 422 replikują zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 287 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (275). Od początku 2009 roku najwięcej nowych ETF przybyło w kategorii funduszy dłużnych (bez rynku pieniężnego) – 109, a także w kategorii funduszy akcji z ekspozycją na indeksy rynku europejskiego – 72 oraz z ekspozycją na indeksy rynków wschodzących (58). Ogółem od początku roku liczba notowanych funduszy ETF na świecie zwiększyła się o 312 (19,9%) – uruchomiono 386 nowych ETF, zaś zamknięto 74. Według informacji zebranych przez BlackRock w planach providerów jest wprowadzenie na rynki giełdowe aż 820 nowych funduszy.

W końcu listopada na świecie funkcjonowało także 601 exchange-traded products (ETPs), czyli aż o 32 więcej niż w październiku, o łącznych aktywach w wysokości 154,5 mld USD (wzrost o 14,8 mld USD, czyli o 10,6%). Instrumenty te są oferowane przez 40 instytucji finansowych na 19 giełdach. Od początku 2009 roku wartość aktywów ulokowanych w ETP wzrosła o 99,1 mld USD (178,9%), zaś liczba funduszy o 90.

Całkowita liczba funduszy ETF i ETP w skali globalnej przekroczyła w końcu listopada poziom 2500 i wyniosła 2508. Były one notowane na 42 parkietach i posiadały 4565 linii notowań. Ich łączne aktywa przekroczyły poziom 1,1 biliona dolarów i wyniosły 1136,8 mld USD. Dostarczycielami tych instrumentów było 129 instytucji finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.