Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – grudzień 2009 r.

Według ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu grudnia 2009 r. opublikowanych przez firmę BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom biliona dolarów. W końcu minionego roku w instrumentach tych ulokowano 1035,7 mld USD, tj. o 53,4 mld USD (5,4%) więcej niż w listopadzie.

Wzrost wartości zarządzanych aktywów zanotowały wszystkie kategorie funduszy typu ETF. W zdecydowanie największym stopniu przyczyniły się do tego fundusze akcyjne (equity ETFs), których aktywa zwiększyły się aż o 49,5 mld USD (6,3%). Skala wzrostu wartości aktywów pozostałych grup ETF-ów była minimalna – funduszy towarowych (commodity ETFs) o 2,9mld USD (13,0%), funduszy o stałym dochodzie (fixed income ETFs) o 0,8 mld USD (0,5%), funduszy walutowych (currency ETFs) o 0,2 mld USD (16,5%), a funduszy mieszanych (mixed ETFs) o 0,06 mld USD (9,4%). W końcu grudnia 2009 r. 81,2% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (841,2 mld USD), 16,1% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF (167,0 mld USD), zaś 2,5% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF (25,6 mld USD).

Biorąc pod uwagę ekspozycję geograficzną akcyjnych funduszy ETF, w grudniu największy przyrost wartości aktywów odnotowały fundusze ETF lokujące środki finansowe na rynkach Ameryki Północnej (+34,2 mld USD, +8,8%) – obecnie zarządzają sumą 423,3 mld USD (40,9% rynku). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły akcyjne ETF zorientowane w inwestycjach na rynki wschodzące (+8,7 mld USD, +5,6%) – ich obecne aktywa wynoszą 162,8 mld USD oraz akcyjne ETF lokujące aktywa w krajach europejskich (+3,6 mld USD, +3,3%) – ich obecne aktywa wynoszą 114,7 mld USD.

W całym 2009 roku aktywa funduszy ETF wzrosły o 324,7 mld USD, czyli o 45,7% wobec wzrostu indeksu MSCI World (w USD) w analogicznym okresie o 27,0%. Najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały w tym okresie fundusze walutowe (o 199,2%), towarowe (o 167,5%), mieszane (o 137,5%) oraz akcyjne emerging markets (o 129,6%). Jedyną kategorią ETF-ów, która w ubiegłym roku zmniejszyła wartość zarządzanych aktywów, były fundusze rynku pieniężnego (-35,7%). W ujęciu wartościowym najbardziej wzrosły w 2009 roku aktywa funduszy akcyjnych emerging markets (+91,9 mld USD), akcyjnych rynku Ameryki Północnej (+80,5 mld USD) oraz funduszy dłużnych (bez rynku pieniężnego) (+67,6 mld USD). Największy wzrost udziału w rynku w analizowanym okresie stał się udziałem funduszy ETF z ekspozycją na emerging markets (+5,7 pkt. proc.), funduszy dłużnych (bez rynku pieniężnego) (+2,5 pkt. proc.) oraz funduszy towarowych (+1,1 pkt. proc.). Najwięcej straciły natomiast fundusze akcyjne inwestujące na rynkach Ameryki Północnej (-7,3 pkt. proc.) i fundusze akcyjne zorientowane w swoich inwestycjach na rynki krajów Azji i Pacyfiku (-1,3 pkt. proc.).

100 największych funduszy ETF na świecie zgromadziło w końcu 2009 roku 66% aktywów całego rynku, natomiast trzech czołowych providerów (iShares, State Street Global Advisors i Vanguard), ze 110 funkcjonujących, posiada udział w rynku (mierzony wartością aktywów) w wysokości 72 procent.

Największym rynkiem funduszy ETF są Stany Zjednoczone – wartość aktywów pochodzących stamtąd funduszy wyniosła w końcu listopada 705,47 mld USD. W Europie największymi rynkami są: Niemcy (96,18 mld USD), Francja (53,49 mld USD) i Wielka Brytania (47,11 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku są Japonia (24,63 mld USD) i Hongkong (20,72 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie w końcu grudnia sięgnęła 1947 podmiotów, które miały 3787 linii notowań na 40 giełdach papierów wartościowych. W grudniu liczba funduszy ETF wzrosła o 40 (osiem mniej niż w listopadzie). Liczba funduszy ETF notowanych w Europie przewyższa liczbę tych funduszy notowanych w Stanach Zjednoczonych o 57 (829 wobec 772). Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1545) – w tym 495 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 425 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 300 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (279). Od początku 2009 roku najwięcej nowych ETF przybyło w kategorii funduszy dłużnych (bez rynku pieniężnego) – 113, a także w kategorii funduszy akcji z ekspozycją na indeksy rynku europejskiego (75) oraz z ekspozycją na indeksy rynków wschodzących (71). Ogółem od początku roku liczba notowanych funduszy ETF na świecie zwiększyła się o 353 (22,1%) – uruchomiono 423 nowe ETF-y, zaś zamknięto 80. W planach providerów jest obecnie wprowadzenie na rynki giełdowe 818 nowych funduszy.

Według informacji zebranych przez BlackRock w końcu grudnia 2009 r. na świecie funkcjonowało także 611 exchange-traded products (ETPs), czyli o 10 więcej niż w listopadzie, o łącznych aktywach w wysokości 150,8 mld USD (spadek o 3,7 mld USD). Instrumenty te są oferowane przez 37 instytucji finansowych i notowane na 18 giełdach. W całym 2009 roku wartość aktywów ulokowanych w ETP wzrosła o 95,6 mld USD (173,2%), zaś liczba funduszy o 101.

Całkowita liczba funduszy ETF i ETP w skali globalnej wyniosła w końcu grudnia 2558. Były one notowane na 43 parkietach i posiadały 4687 linii notowań. Ich łączne aktywa wyniosły 1186,5 mld USD. Dostarczycielami tych instrumentów finansowych były 133 instytucje.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.