Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2014 r.

Wrzesień był trzecim w tym roku miesiącem, w którym Investment Company Institute (ICI) – narodowe stowarzyszenie amerykańskich firm inwestycyjnych monitorujące rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – odnotowało spadek wartości aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych. Zmniejszyły się one o 49,8 mld USD (2,6%) do 1830,9 mld USD. Tegoroczna statystyka rynku ETF-ów w USA wygląda nadal imponująco, choć nieznacznie gorzej niż w analogicznym okresie 2013 r. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku aktywa exchange-traded funds notowanych na amerykańskich parkietach zwiększyły się o 156,3 mld USD (9,3%), podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego roku wzrost aktywów wyniósł 204,8 mld USD.

Spadek wartości aktywów odnotowały we wrześniu niemal wszystkie główne kategorie funduszy ETF; wyjątkiem były jedynie hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs), których aktywa symbolicznie wzrosły (o 0,2% do 2668 mln USD). Aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zmniejszyły się o 21,8 mld USD (1,9%) do 1120,2 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) skurczyły się o 9,3 mld USD (1,1%) do 821,6 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 12,5 mld USD (4,0%) do 298,6 mld USD. Znacząco zmniejszyła się również wartość aktywów akcyjnych ETF-ów naśladujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – po spadku o 22,7 mld USD (5,0%) osiągnęły poziom 431,8 mld USD. O 5,3 mld USD (1,9%) stopniały natomiast aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) – w końcu września były one warte 276,2 mld USD.

Według danych ICI we wrześniu wartość zarówno wyemitowanych jak i umorzonych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) była znacznie wyższa niż w sierpniu. W pierwszym przypadku wzrost ten wyniósł 22,6 mld USD (20,9%), a łączna wartość brutto emisji (gross issuance) sięgnęła aż 130,3 mld USD mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych udziałów w ETF-ach (gross redemptions) zwiększyła się w porównaniu z sierpniem o 21,5 mld USD (23,1%) i wyniosła 114,0 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF było zbliżone do poziomów odnotowanych w dwóch poprzednich miesiącach (17,4 mld USD i 15,2 mld USD) i wyniosło +16,3 mld USD. Od początku 2014 roku przewaga wpłat nad wypłatami sięga już +121,1 mld USD, co jest wynikiem niemal identycznym jak w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. (+121,3 mld USD).

Według danych ICI w końcu września 2014 r. w USA funkcjonowało 1396 funduszy ETF – o 5 więcej niż w końcu sierpnia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 490 (o 5 więcej niż miesiąc wcześniej). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (317 – spadek o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (314 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku jest dostępnych 256 dłużnych funduszy ETF (spadek o 1) oraz 19 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.