Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2016 r.

Rok 2016 na amerykańskim rynku funduszy ETF rozpoczął się tak samo jak skończył się rok 2015 – od spadku wartości aktywów zarządzanych przez te instytucje finansowe. Według danych opublikowanych przez Investment Company Institute (ICI) zmalały one aż o 94,7 mld USD (4,5%) do poziomu 2005,8 mld USD. Był to trzeci największy w historii spadek aktywów (w ujęciu nominalnym) branży ETF-ów w USA, spowodowany głównie istotną przeceną, jaka miała miejsce w styczniu na amerykańskim rynku akcji. Bardziej dotkliwe straty ETF-y poniosły jedynie w sierpniu ubiegłego roku (-115,1 mld USD) oraz w październiku 2008 r. (-97,2 mld USD), czyli podczas gwałtownych załamań koniunktury giełdowej spowodowanej tąpnięciem na chińskim rynku akcji oraz kryzysem po upadku banku Lehman Brothers.

W styczniu 2016 r. zmniejszyły się aktywa wszystkich głównych kategorii funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych za wyjątkiem funduszy inwestujących głównie na rynku instrumentów o stałym dochodzie. Największy spadek miał miejsce w przypadku amerykańskich funduszy ETF odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) – ich aktywa zmalały o 76,4 mld USD (6,0%) do 1205,4 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zmniejszyły się o 55,9 mld USD (5,8%) do 909,3 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 20,5 mld USD (6,5%) do 296,2 mld USD. Aktywa ETF-ów naśladujących performance międzynarodowych i globalnych indeksów akcyjnych (global/international equity ETFs) zmalały o 33,1 mld USD (7,0%) do 441,5 mld USD. Hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) zarządzały w końcu stycznia aktywami o wartości 3686 mln USD – o 52 mln USD (1,4%) mniejszymi niż przed miesiącem. Z kolei dłużne fundusze ETF (bond ETFs) mogły cieszyć się wzrostem aktywów aż o 14,9 mld USD (4,4%) do 355,1 mld USD.

Aktywność inwestorów na amerykańskim rynku ETF-ów, mierzona wartością nabyć i umorzeń, zmniejszyła się w porównaniu z grudniem, jednak nadal utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych w styczniu udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła 143,0 mld USD i była o 38,0 mld USD (21,0%) niższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) spadła w porównaniu z grudniem tylko o 1,1 mld USD (0,8%) do 143,3 mld USD. W rezultacie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF było ujemne i wyniosło -277 mln USD. Było to pierwsze ujemne saldo wpłat i wypłat na rynku funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych od stycznia 2015 r.

Według danych ICI w styczniu 2016 r. liczba funkcjonujących w USA funduszy ETF przekroczyła 1600. W końcu miesiąca działały dokładnie 1603 tego rodzaju podmioty – o 9 więcej niż w końcu grudnia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 601 (wzrost o 9 wobec grudnia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (359 – spadek o 1) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (348 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku dostępne są 274 dłużne ETF-y (bez zmian) oraz 21 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.