Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2020 r.

Historyczne wydarzenia jakie miały miejsce na giełdowych parkietach w marcu 2020 roku znalazły oczywiście odzwierciedlenie również na amerykańskim rynku funduszy ETF. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w ETF-ach w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w marcu aż o 526,6 mld USD (!), co było największym miesięcznym nominalnym spadkiem aktywów w historii tego rynku. W ujęciu procentowym aktywa ETF-ów zmalały o 12,6%, co z kolei oznaczało największy spadek od kryzysu finansowego z 2008 roku (dokładnie od października 2008 r., kiedy skurczyły się o 16,8%, jednak wówczas oscylowały wokół 500 mld USD). W końcu I kwartału 2020 r. aktywa funduszy ETF notowanych na amerykańskich giełdach wynosiły 3639,7 mld USD, co było najniższym poziomem od stycznia 2019 r. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wartość aktywów ETF-ów w USA zmniejszyła się o 756,5 mld USD (17,2%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku aktywa ETF-ów wzrosły o 400,1 mld USD (11,9%).

Spadek aktywów zanotowały w marcu wszystkie główne kategorie ETF-ów, za wyjątkiem funduszy oferujących ekspozycję na rynek towarowy. Aktywa funduszy odwzorowujących stopy zwrotu indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) zmalały aż o 342,2 mld USD (14,4%) do 2035,7 mld USD, w tym aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) spadły o 275,8 mld USD (13,8%) do 1721,1 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) zmniejszyły się o 66,5 mld USD (17,4%) do 314,6 mld USD. Ogromnego spadku aktywów doświadczyły także ETF-y replikujące wyniki indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs) – wartość środków którymi zarządzają zmalała o 139,3 mld USD (17,3%) do 664,2 mld USD. W dużo mniejszym stopniu skurczyły się aktywa ETF-ów odzwierciedlających stopy zwrotu indeksów papierów dłużnych (bond ETFs) – w końcu marca były one warte 820,6 mld USD, czyli o 42,2 mld USD (4,9%) mniej niż w końcu lutego. Hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) odnotowały w marcu spadek wartości aktywów o 5,2 mld USD (17,1%) do 25,2 mld USD. Jedynie towarowe fundusze ETF (commodity ETFs) mogły pochwalić się nieznacznym wzrostem aktywów – o 2,5 mld USD (2,7%) do 94,0 mld USD.

Jak należało się spodziewać, w marcu można było zaobserwować również gigantyczny wzrost aktywności uczestników funduszy ETF, zarówno jeśli chodzi o nabycia jak i o umorzenia udziałów w tych podmiotach. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zwiększyła się w marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 274,3 mld USD (133,1%) i wyniosła 480,4 mld USD (rekordowy poziom w historii). Wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) wzrosła natomiast aż o 279,7 mld USD (144,9%) do 472,7 mld USD (także rekord). Mimo ogromnych turbulencji na rynkach akcji i obligacji, saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF okazało się dodatnie i wyniosło +7,4 mld USD (choć to najgorszy rezultat od sierpnia 2019 r., kiedy po raz ostatni było ujemne). W okresie od stycznia do marca bieżącego roku saldo to sięgnęło 72,5 mld USD i było o 26,8 mld USD lepsze niż w analogicznym okresie 2019 r.

Jak poinformowało ICI w końcu marca 2020 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 2079 funduszy ETF – o 8 mniej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 647 (o 6 mniej niż w lutym). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (587 – wzrost o 3), dłużne ETF-y (379 – spadek o 3) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (340 – spadek o 2). Ponadto na amerykańskich parkietach notowanych jest 88 towarowych funduszy ETF (bez zmian) oraz 38 hybrydowych ETF-ów (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.