Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień i cały 2015 rok

Grudzień 2015 roku był piątym miesiącem ubiegłego roku, w którym amerykański rynek funduszy ETF odnotował spadek wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) zmniejszyły się one o 22,8 mld USD (1,1%) do poziomu 2100,4 mld USD. W całym minionym roku aktywa funduszy ETF w USA zwiększyły się o 126,1 mld USD (6,4%) – to wyraźnie mniej (zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym) niż w 2014 r. (odpowiednio 299,8 mld USD i 17,9%).

W grudniu 2015 r. zmniejszyły się aktywa wszystkich bez wyjątku głównych kategorii funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych. Aktywa amerykańskich funduszy ETF naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) spadły o 12,8 mld USD (1,0%) do 1281,8 mld USD; w całym 2015 r. zanotowały one wzrost o 21,65 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zmniejszyły się o 6,2 mld USD (0,6%) do 965,1 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 6,6 mld USD (2,0%) do 316,7 mld USD. ETF-y replikujące wyniki międzynarodowych i globalnych indeksów akcyjnych (global/international equity ETFs) uszczupliły w grudniu swoje aktywa o 8,0 mld USD (1,7%) do 474,6 mld USD; w całym minionym roku ich aktywa wzrosły o 59,84 mld USD. Dłużne fundusze ETF (bond ETFs) zakończyły grudzień spadkiem aktywów o 1,9 mld USD (0,6%) do 340,3 mld USD. Również hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) nie zdołały obronić stanu posiadania z listopada – ich aktywa spadły w grudniu o 37 mln USD (1,0%) do 3738 mln USD.

Tradycyjnie już aktywność inwestorów na amerykańskim rynku ETF-ów – mierzona wartością nabyć i umorzeń – w grudniu gwałtowanie się zwiększyła w porównaniu z listopadem. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła aż 181,1 mld USD i była aż o 89,0 mld USD (96,8%) wyższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) wzrosła w porównaniu z listopadem o 78,3 mld USD (118,4%) do 144,4 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w ostatnim miesiącu 2015 roku +36,6 mld USD – najwięcej w ubiegłym roku i najwięcej od grudnia 2014 r. W całym 2015 r. łączne saldo wpłat i wypłat do ETF-ów wyniosło +230,9 mld USD i było o 9,9 mld USD (4,1%) niższe niż w rekordowym jak dotychczas pod tym względem 2014 r.

Według danych ICI w końcu grudnia 2015 r. w USA funkcjonowały 1594 fundusze ETF – o 20 więcej niż w końcu listopada. Najliczniejszą grupę stanowiły międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 592 (wzrost o 8 wobec listopada). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (360 – wzrost o 10) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (347 – wzrost o 4). Ponadto na amerykańskim rynku dostępne są 274 dłużne ETF-y (spadek o 2) oraz 21 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.