Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień i cały 2011 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w grudniu 2011 r. o 3,0 mln USD (0,3%) do 1048,1 mld USD. W całym 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 56,1 mld USD, czyli o 5,7% (dla porównania w 2010 r. wzrost ten wyniósł 214,9 mld USD). Najlepszymi miesiącami były październik (wzrost aktywów o 103,5 mld USD) i kwiecień (wzrost aktywów o 58,2 mld USD), natomiast najgorszymi wrzesień (spadek aktywów o 89,3 mld USD) i sierpień (spadek aktywów o 45,0 mld USD).

Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 3,5 mld USD (0,6%) do 618,4 mld USD. Wynik ten był wypadkową dwóch skrajnie odmiennych tendencji panujących wśród tej kategorii funduszy. Aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły bowiem swój stan posiadania o 12,5 mld USD (3,2%) do 400,7 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów odwzorowujących amerykańskie indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) spadły o 9,0 mld USD (4,0%) do 217,7 mld USD. Wśród pierwszej z wymienionych grup funduszy największy wzrost wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 8,0 mld USD, zaś spadły jedynie aktywa funduszy naśladujących indeksy średnich spółek (mid cap) – o 0,6 mld USD. Natomiast w kategorii funduszy sektorowych największy wzrost aktywów zaliczyły w grudniu fundusze nieruchomości (real estate) (o 1,1 mld USD), natomiast największy spadek fundusze towarowe (commodities) (o 11,3 mld USD).

W całym 2011 roku aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji zwiększyły się o 41,2 mld USD (7,1%), w tym funduszy amerykańskiego szerokiego rynku o 28,3 mld USD (7,6%), a funduszy sektorowych o 12,8 mld USD (6,3%). W pierwszej z ww. kategorii największy wzrost aktywów odnotowały fundusze odwzorowujące indeksy dużych spółek (o 17,7 mld USD) i inne fundusze szerokiego rynku (broad based-other) (o 17,1 mld USD), zaś w drugiej z ww. grup fundusze towarowe (o 8,1 mld USD) i fundusze użyteczności publicznej (utilities) (o 4,5 mld USD).

Aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) zmniejszyły się o 7,1 mld USD (2,8%) do 245,1 mld USD. Zdecydowanie najbardziej w tej grupie zmniejszyły się aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – o 4,0 mld USD do 121,1 mld USD. W całym 2011 roku aktywa międzynarodowych/globalnych ETF-ów zmniejszyły się aż o 31,5 mld USD (11,4%) – wpłynął na to przede wszystkim ogromny spadek aktywów funduszy rynków wschodzących (o 33,0 mld USD).

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w grudniu o 6,6 mld USD (3,7%) do 184,2 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji korporacyjnych (corporate bond) (5,0 mld USD) i obligacji rządowych (government bond) (1,1 mld USD). W całym 2011 roku aktywa ETF-ów naśladujących zachowanie indeksów instrumentów dłużnych wzrosły aż o 46,4 mld USD (33,7%), w tym ETF-ów odzwierciedlających indeksy obligacji korporacyjnych o 30,6 mld USD, a ETF-ów powiązanych z indeksami obligacji rządowych o 10,5 mld USD.

Aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) zmniejszyły się w grudniu o 3 mln USD (do 373 mln USD), zaś w całym ubiegłym roku wzrosły o 51 mln USD (15,8%).

Wartość wyemitowanych w grudniu 2011 r. tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła 114,8 mld USD i była o 8,4 mld USD (7,9%) wyższa niż w listopadzie. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały w ostatnim miesiącu minionego roku fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (large cap) – 60,2 mld USD i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (11,1 mld USD). W całym 2011 roku wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF w USA wyniosła 1320,5 mld USD – największe emisje miały miejsce w sierpniu (170,6 mld USD) i marcu (131,5 mld USD).

Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w grudniu 96,2 mld USD, czyli była o 4,8 mld USD (4,7%) mniejsza niż miesiąc wcześniej. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (52,8 mld USD) i małych spółek (9,6 mld USD). W całym 2011 roku wartość umorzonych tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 1202,8 mld USD – największe umorzenia miały miejsce w sierpniu (169,9 mld USD) i marcu (122,8 mld USD).

W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w grudniu +18,5 mld USD, co było drugim najlepszym rezultatem 2011 roku (po październiku). Najlepsze saldo zanotowały fundusze obligacji korporacyjnych (+3,3 mld USD) oraz fundusze towarowe (+3,0 mld USD). Najlepsze saldo odnotowały fundusze akcyjne dużych spółek (+7,4 mld USD), zaś najgorsze fundusze towarowe (-2,5 mld USD). W okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF w USA wyniosło +117,6 mld USD i było tylko o 0,3 mld USD (0,3%) niższe niż w 2010 r. Najlepszym ubiegłorocznym saldem nabyć i umorzeń mogą pochwalić się fundusze obligacji korporacyjnych (+29,4 mld USD) i fundusze akcji amerykańskich dużych spółek (+19,7 mld USD), natomiast najgorszym fundusze rynków wschodzących (-3,6 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu grudnia 1134, co oznacza wzrost o 7 w stosunku do listopada. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (368 – spadek w grudniu o 2). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (304 – wzrost o 6) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (287 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 168 dłużnych funduszy ETF oraz 7 hybrydowych funduszy ETF. W całym 2011 roku w USA przybyło netto 211 funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.