Skip to main content

Fundusz ETF inwestujący w listy zastawne o ratingu AAA w ofercie ProShares

23 maja 2012 r. specjalizująca się w lewarowanych i odwrotnych funduszach ETF spółka ProShares wprowadziła na platformę NYSE Arca ProShares USD Covered Bond ETF. To pierwszy w Stanach Zjednoczonych fundusz inwestycyjny (zarówno wśród tradycyjnych podmiotów, jak i funduszy ETF) charakteryzujący się tym, że zasadniczo wszystkie aktywa w jego portfelu posiadają najwyższy możliwy rating na poziomie AAA.

Fundusz inwestuje w listy zastawne (covered bonds) – papiery dłużne zabezpieczone wydzieloną pulą aktywów finansowych (kredytami hipotecznymi lub pożyczkami sektora publicznego), emitowane zazwyczaj przez instytucje finansowe spoza Stanów Zjednoczonych. Według danych Barclays i Goldman Sachs z 2011 r. rynek tych instrumentów finansowych liczy sobie 240 lat (pierwszy został stworzony w 1769 r. w Prusach przez Fryderyka Wielkiego w następstwie wojny siedmioletniej) i jest wart ok. 3 bln USD. Listy zastawne są popularnym instrumentem inwestycyjnym zwłaszcza w Europie.

ProShares USD Covered Bond ETF dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania wyników indeksu BNP Paribas Diversified USD Covered Bond Index. Indeks ten obejmuje stałoprocentowe listy zastawne posiadające rating AAA (każdy instrument musi posiadać rating na tym poziomie wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową), o minimum 18 miesiącach pozostających do wykupu oraz denominowane w dolarach amerykańskich. Pojedynczy instrument nie może mieć więcej niż 25% udziału w indeksie, zaś walory o wadze 5% lub wyższej nie mogą posiadać więcej niż 50% udziału w indeksie. W końcu czerwca w portfelu indeksu znajdowały się 43 instrumenty finansowe, wśród których przeważały listy zastawne wyemitowane przez banki kanadyjskie (Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada i Bank of Montreal) i australijskie (Commonwealth Bank of Australia). Zmodyfikowane duration portfela indeksu wynosiło 3,39 lat, średnia ważona zapadalność 3,56 lat, średnia stopa zwrotu w terminie do wykupu 1,30%, a średni ważony kupon 2,10%.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.