Skip to main content

Fundusz ETF AdvisorShares o niskim duration na NYSE Arca

20 marca 2013 r. na platformie NYSE Arca miał miejsce debiut kolejnego aktywnie zarządzanego funduszu ETF AdvisorShares. Tego dnia do obrotu giełdowego weszły tytuły uczestnictwa funduszu AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF. Subdoradcą funduszu jest spółka Newfleet Asset Management powiązana z Virtus Investment Partners – podmiotem, który posiada ugruntowaną pozycję na amerykańskim rynku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (mutual funds) w zakresie oferowania klientom strategii inwestycyjnych opartych na instrumentach o stałym dochodzie.

Celem AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF jest dostarczanie inwestorom stałego dochodu wraz z ochroną kapitału, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczeniu wahań wartości tytułu uczestnictwa (NAV) na skutek zmian stóp procentowych. W tym celu zespół Newfleet Asset Management wykorzystuje trzyetapowy proces, który skupia się na analizie i alokacji sektorowej, selekcji papierów wartościowych oraz konstrukcji portfela inwestycyjnego. Wykorzystując oportunistyczne podejście do aktywnego zarządzania poprzez przeważanie lub niedoważanie instrumentów pochodzących z 14 różnorodnych sektorów rynku obligacji, zarządzający portfelem stara się zbudować zdywersyfikowany portfel, dzięki któremu możliwe będzie zrealizowanie założonego celu inwestycyjnego.

Główne cechy portfela inwestycyjnego nowego funduszu ETF AdvisorShares to: niskie duration (średni poziom duration, do jakiego dąży fundusz, to od roku do 3 lat, co ma potencjalnie uczynić go mniej wrażliwym na zmiany poziomu stóp procentowych w USA; w końcu kwietnia wynosiło ono 2,71 lat), wysoka jakość instrumentów finansowych (fundusz inwestuje przede wszystkim w walory o ratingu inwestycyjnym, czyli w instrumenty posiadające rating kredytowy plasujący się w gronie czterech najwyższych kategorii przyznany przez uznane agencje ratingowe; w końcu maja ok. 55% obligacji w portfelu funduszu posiadało rating na poziomie A, AA lub AAA), aktywna rotacja sektorowa obligacji (zarządzający przeważa i niedoważa obligacje z określonych sektorów) oraz kontrola ryzyka (maksymalny udział obligacji nie posiadających ratingu może wynosić 20%, maksymalny udział obligacji spółek spoza USA może wynosić 30%, maksymalny udział obligacji firm z jednej branży nie może być wyższy niż 25% portfela).

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,75%. Fundusz może wypłacać dywidendy co miesiąc.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.