Skip to main content

Trzy fundusze indeksowe zarządzane przez Amundi Polska TFI do likwidacji

Jak poinformowało wczoraj Amundi Polska TFI, 30 czerwca 2020 r. rozpocznie się proces likwidacji funduszu Amundi Fundusze Indeksowe SFIO oraz trzech wydzielonych w nim subfunduszy, tj.: Amundi Indeks MSCI EMU, Amundi Indeks S&P500 i Amundi Indeks WIG20. Zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa ww. subfunduszy składać można wyłącznie do 25 czerwca br. Jeśli uczestnicy nie dokonają do tego dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, w ostatnim kroku procesu likwidacji funduszu środki zostaną przekazane na rachunek bankowy, wskazany do odkupień jednostek.

Przypomnijmy, iż fundusze indeksowe Amundi zostały utworzone w listopadzie 2015 r. i były adresowane do klientów ING Banku Śląskiego (początkowo w ich nazwie widniało określenie ING BSK). Dwa z nich – Amundi Indeks MSCI EMU oraz Amundi Indeks S&P500 – były pierwszymi w Polsce funduszami indeksowymi oferującymi ekspozycję na zagraniczne rynki akcji (odpowiednio na rynki krajów strefy euro i na rynek amerykański). Fundusze te nie inwestowały bezpośrednio w akcje spółek z odwzorowywanych indeksów (MSCI EMU, S&P 500 i WIG20), lecz lokowały środki pozyskane od inwestorów w tytuły uczestnictwa funduszy luksemburskich. Amundi Indeks WIG20 inwestował w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Index Equity Poland wydzielony w ramach funduszu luksemburskiego Structura zarządzanego przez Amundi Luxembourg SA. Amundi Indeks MSCI EMU inwestował w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Index Equity Euro wydzielony w ramach funduszu luksemburskiego Amundi Funds zarządzanego przez Amundi Luxembourg SA. Natomiast Amundi Indeks S&P 500 inwestował w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Index Equity USA wydzielony w ramach funduszu Amundi Funds. W 2019 r. ze współpracy zrezygnował ING Bank Śląski, w efekcie czego w nazwach funduszy określenie banku zostało zastąpione nazwą „Amundi”.

Przez ponad cztery i pół roku funkcjonowania aktywa funduszy indeksowych Amundi Polska oscylowały z reguły między 20 a 40 mln zł (por. poniższy wykres). Najwyższy poziom aktywów zanotowano w kwietniu 2017 r. – sięgnęły one wówczas blisko 54 mln zł. Według najnowszych danych, w końcu maja 2020 r. aktywa te wynosiły łącznie 30,45 mln zł, co stanowiło 1,07% całkowitej wartości funduszy indeksowych w Polsce.

W sumie w tym roku zostały zlikwidowane (lub znajdują się w trakcie procesu likwidacji) cztery fundusze indeksowe – oprócz funduszy Amundi jest to także Rockbridge Akcji Lewarowany.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.