Skip to main content

Spotkanie z przedstawicielami TFI na temat implementacji MiFID II

29 marca 2017 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski spotkał się z przedstawicielami towarzystw funduszy inwestycyjnych. Celem spotkania była prezentacja rozwiązań regulacyjnych rekomendowanych przez UKNF dotyczących implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Przewodniczącego KNF Marcin Pachucki oraz przedstawiciele departamentów Urzędu KNF odpowiedzialnych za opracowanie rekomendowanych rozwiązań regulacyjnych w zakresie implementacji dyrektywy.

Po spotkaniu UKNF opublikował dokument, w którym zaprezentował rekomendowane rozwiązania regulacyjne. Jego treść znajduje się w poniższym pliku.

Komentarz: Warto podkreślić, iż proponowane rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia wysokości wynagrodzenia stałego pobieranego przez TFI za zarządzanie FIO lub SFIO do nie więcej niż 2% wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku, przy jednoczesnym uzależnieniu poziomu wynagrodzenia od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu (subfunduszu) oraz profilu zysku i ryzyka, będą stosowane (oczywiście o ile zostaną zaaprobowane) wobec wszystkich typów funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych, w tym także funduszy indeksowych. W większości przypadków oznaczałoby to obniżenie kosztów zarządzania w tych funduszach, gdyż obecnie stawki tych kosztów przekraczają w nim poziom 2 procent. O wiele ważniejszy jednak wydaje się fakt, iż nawet po ewentualnym obniżeniu stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie do maksymalnie 2% (zakładając iż np. fundusze akcyjne stosowałyby najwyższą możliwą stawkę), tego rodzaju koszty w polskich funduszach byłyby i tak wyższe (czasami znacząco) niż bieżące koszty (ongoing charges) w funduszach akcyjnych w Europie. Według obliczeń Morningstara średnie ważone aktywami koszty w funduszach akcyjnych aktywnie zarządzanych wynosiły w maju 2016 r. 1,38%, nie mówiąc o funduszach zarządzanych pasywnie, w przypadku których wynosiły zaledwie 0,31% (więcej informacji na temat kosztów w funduszach inwestycyjnych w Europie można znaleźć tutaj). Obniżenie stałego wynagrodzenia dla TFI za zarządzanie FIO i SFIO zapewne więc jedynie zmniejszyłoby (a nie wyeliminowało) ogromne dysproporcje, jakie obecnie występują pomiędzy kosztami uczestnictwa w funduszach (zwłaszcza akcyjnych) polskich i w funduszach z innych państw europejskich.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.