Skip to main content

Rząd zajmie się ustawą liberalizującą limity inwestycyjne OFE za granicą

Rząd jeszcze w I kwartale br. zajmie się projektem nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, który m.in. liberalizuje limity inwestycyjne OFE w walucie obcej do 30 proc. wartości aktywów – wynika z planu prac legislacyjnych rządu.

Planowane zmiany wynikają z konieczności wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł w grudniu 2011 roku, że Polska naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo, ograniczając możliwość inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych za granicą.

W lipcu 2009 r. KE zakwestionowała przepisy polskiej ustawy z 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które mówią o tym, że zagraniczne inwestycje OFE nie mogą przekroczyć 5 proc. ich aktywów.

Istotą projektu jest wprowadzenie limitu inwestycji OFE w aktywach denominowanych w walucie obcej docelowo w wysokości 30 proc. łącznej wartości aktywów OFE. Rząd w projekcie ustawy z lipca chciał, aby podwyższanie limitu było rozłożone w czasie, tj. o 5 proc. co najmniej do dwa lata, aby docelowe 30 proc. zostało osiągnięte w 2021 roku.

W ramach projektowanej ustawy planowane jest również określenie katalogu możliwych lokat OFE poza granicami kraju.

Rozważone będzie też usunięcie odniesienia do lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania (ta zmiana prawdopodobnie pozwoli wreszcie OFE na inwestowanie m.in. w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF – przyp. tm) oraz usunięcie ograniczenia możliwości pokrywania z aktywów OFE kosztów transakcji związanych z zagranicznymi instytucjami tylko do wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych.

W zakresie zmiany dotyczącej wyceny jednostek rozrachunkowych nowelizacja ma dotyczyć nowego ujęcia ustalania stóp zwrotu OFE.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.