Skip to main content

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych implementujący dyrektywę UCITS IV

Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przedłożony przez ministra finansów.

W nowych przepisach zaproponowano rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych.Nowe regulacje przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów europejskich. Chodzi przede wszystkim o dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dyrektywa UCITS IV) oraz dwie dyrektywy wykonawcze do niej.W związku z implementacją dyrektywy UCITS IV przewidziano:

  • Wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających transgraniczne łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę zasad łączenia się krajowych funduszy inwestycyjnych. Mają obowiązywać jednolite przepisy dotyczące łączenia funduszy inwestycyjnych, co powinno obniżyć koszty ich łączenia.

  • Zmiany dotyczące tworzenia funduszy podstawowych i powiązanych (master-feeder funds). Idea funduszy master-feeder przewiduje, że fundusz powiązany będzie mógł inwestować wszystkie swoje aktywa w innym funduszu podstawowym. Możliwe ma być tworzenie funduszy podstawowych i powiązanych, zarówno wtedy, gdy mają one swoje siedziby w Polsce, jak i wówczas, gdy ich siedziby będą w Polsce i innym państwie członkowskim.

  • Uproszczenie treści i warunków podawania informacji potencjalnym inwestorom funduszy inwestycyjnych otwartych. Dostarczany inwestorom „skrót prospektu informacyjnego” ma być zastąpiony dokumentem „kluczowe informacje dla inwestorów”. Będzie on przedstawiał najważniejsze informacje w jasny i zrozumiały sposób, co powinno pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Informacje te będą przekazywane inwestorom bezpłatnie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego.

  • Uproszczenie przepisów dotyczących wprowadzania przez krajowe fundusze inwestycyjne otwarte swoich jednostek uczestnictwa do obrotu w innych państwach członkowskich, a także wprowadzania zagranicznych funduszy UCITS do obrotu w Polsce. Założono, że rozpoczęcie sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będzie mogło nastąpić po powiadomieniu przez organ nadzoru (właściwy dla funduszu występującego z takim wnioskiem) odpowiedniego organu w państwie członkowskim, w którym tytuły uczestnictwa mają być oferowane.

  • Wprowadzenie „paszportu” dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi.Towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły zarządzać funduszami w innych państwach członkowskich, a jednocześnie spółki zarządzające z innych państw członkowskich będą mogły zarządzać funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Powinno to przyczynić się do redukcji kosztów związanych z procesami zarządzania tymi funduszami.

  • Usprawnienie współpracy transgranicznej dotyczącej nadzoru nad funduszami typu UCITS.

Skuteczność tego nadzoru poprawi przewidywana wymiana informacji i współpraca Komisji Nadzoru Finansowego z organami nadzoru państw członkowskich.

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.