Skip to main content

Quercus TFI uruchomił subfundusze odwzorowujące zmiany indeksów pochodnych do indeksu WIG20

Pod koniec maja Quercus TFI uruchomił trzy nowe subfundusze wchodzące w skład Quercus Parasolowy SFIO. Dwa z nich – QUERCUS lev i QUERCUS short – zasługują na szczególną uwagę, gdyż odzwierciedlają zmiany indeksów pochodnych do indeksu WIG20.

Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS lev jest odwzorowywanie zmian indeksu WIG20lev obliczanego i publikowanego przez GPW w Warszawie (tj. uzyskanie zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian ww. indeksu będącego benchmarkiem subfunduszu). W tym celu będzie on inwestował aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 dowolnej serii zajmując długą pozycję. Pozostała część aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne oraz w inne instrumenty finansowe, w tym także w instrumenty akcyjne. Przy dokonywaniu lokat subfundusz będzie stosował zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Choć subfundusz ten nie jest funduszem portfelowym (w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych może on zostać utworzony wyłącznie w formie funduszu zamkniętego), to jednak jego cel inwestycyjny jest w praktyce tożsamy z tym typem funduszu, a także z coraz bardziej popularnymi na świecie funduszami typu ETF typu leverage. To jednocześnie pierwszy fundusz na polskim rynku finansowym wykorzystujący jako benchmark indeks WIG20lev.

Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS short jest odwzorowywanie zmian indeksu WIG20short obliczanego i publikowanego przez GPW w Warszawie (tj. uzyskanie zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian ww. indeksu będącego benchmarkiem subfunduszu). W tym celu będzie on również inwestował aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 dowolnej serii zajmując krótką pozycję. Pozostała część aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne oraz w inne instrumenty finansowe, w tym także w instrumenty akcyjne. Przy dokonywaniu lokat subfundusz będzie stosował zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

QUERCUS short jest drugim na polskim rynku funduszem typu short (w końcu marca br. Ipopema TFI uruchomiła w ramach Alior SFIO subfundusz Alior Short Equity, który zajmuje krótkie pozycje w kontraktach terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40 i jako benchmark stosuje indeks WIG20short), jednak pierwszym który jednoznacznie deklaruje, iż będzie dążył do odwzorowywania zmian indeksu WIG20short.

Minimalna wysokość pierwszej wpłaty tytułem nabycia jednostek kategorii A każdego z ww. subfunduszy QUERCUS wynosi 200 tys. zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.