Skip to main content

Polskie fundusze akcyjne przegrywają z benchmarkiem według S&P Dow Jones Indices

Jeden z największych na świecie dostawców indeksów – spółka S&P Dow Jones Indices – opublikowała po raz kolejny wyniki analizy z serii SPIVA („Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych” („S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard”)) dla Europy (więcej informacji na temat tego badania i dotychczasowej historii jego przeprowadzania można znaleźć tutaj) według stanu na koniec 2016 roku. Po raz trzeci w tej analizie zaprezentowano wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Ich stopy zwrotu zostały porównane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

W dwóch poprzednich badaniach (sprzed pół roku i roku) wyniki zdecydowanej większości (ponad 80%) polskich funduszy akcyjnych okazywały się gorsze od wyniku benchmarku w najdłuższym, 10-letnim okresie. W perspektywie trzyletniej i pięcioletniej procent funduszy, które przegrywały z benchmarkami był już wyraźnie niższy (w granicach 40-60%), zaś w horyzoncie rocznym tylko nieliczne spośród badanych podmiotów uzyskiwały gorsze wyniki niż benchmark (poniżej 20%). Tym razem, niezależnie od wybranego okresu, większość analizowanych polskich funduszy akcyjnych wypracowała stopę zwrotu niższą od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI. W perspektywie minionych dziesięciu lat 78,26% funduszy zostało pokonanych przez ww. benchmark, w okresie ostatnich pięciu lat doświadczyło tego 54,17% podmiotów, w horyzoncie trzyletnim 52,08% funduszy nie zdołało uzyskać wyżej stopy zwrotu niż benchmark, a w ubiegłym roku aż 68,89% analizowanych funduszy musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania.

Szczegółowe wyniki pokazujące średnie stopy zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważone (equal weighted)) oraz stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) przedstawia pierwsza z poniższych tabel. W kolejnej tabeli zostały zaprezentowane analogiczne wyniki przy ważeniu stóp zwrotu funduszy ich aktywami netto (asset weighted).

Rok

Trzy lata

Pięć lat

Dziesięć lat

Poland Equity

7,52%

-3,36%

3,32%

3,03%

S&P Poland BMI

11,57%

0,00%

6,22%

0,17%

Rok

Trzy lata

Pięć lat

Dziesięć lat

Poland Equity

7,16%

-4,04%

2,52%

-0,13%

S&P Poland BMI

11,57%

0,00%

6,22%

0,17%

Z pierwszej tabeli wynika, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu funduszy lepsze rezultaty inwestycyjne względem benchmarku polskie fundusze akcyjne osiągnęły w tylko ostatnich 10 latach (3,03% vs. 0,17%). We wszystkich pozostałych okresach średnia stopa zwrotu funduszy była wyraźnie niższa niż stopa zwrotu indeksu S&P Poland BMI.

Dane z drugiej tabeli wskazują, iż ważone aktywami stopy zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych okazały się gorsze od stóp zwrotu benchmarku w każdym z analizowanych okresów, także w minionych 10 latach. W tym ostatnim przypadku oznacza to, że skoro ważona aktywami stopa zwrotu funduszy była wyraźnie niższa od równoważonej stopy zwrotu, to największe fundusze akcyjne uzyskały znacznie gorsze rezultaty niż indeks S&P Poland BMI.

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), czyli uwzględniają także te fundusze, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.