Skip to main content

Lyxor ETF WIG20 zadebiutował na GPW

Lyxor Asset Management, jedna z największych na świecie i druga największa w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF, uruchamiła pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Lyxor ETF WIG20. Celem subfunduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie indeksu 20 czołowych spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Dobre perspektywy polskiej gospodarki, która jest ósmą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej z największą giełdą papierów wartościowych w regionie Europie Środkowo-Wschodniej, skłoniły Lyxor Asset Management do uruchomienia pierwszego ETFa notowanego na GPW. W przyszłości Lyxor planuje uruchomienie w Polsce kolejnych swoich funduszy, w szczególności poprzez cross listing, czyli wprowadzenie na warszawski parkiet ETFów Lyxor, które są już notowane na innych światowych giełdach.

Kupno tytułów uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 to dla inwestora alternatywa budowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, gdyż jeden instrument odzwierciedla zachowanie 20 czołowych firm z warszawskiego parkietu. Inwestorzy zyskują także możliwość otrzymania ekwiwalentu dywidendy wypłacanej raz do roku przez fundusz, która odpowiada dywidendom wypłacanym przez spółki wchodzące w skład indeksu bazowego.

Początkowa wartość tytułu uczestnictwa będzie odzwierciedlała 1:10 wartości indeksu WIG20, wyrażonej w PLN. Nad zapewnieniem płynności obrotu Lyxor ETF WIG20 będzie czuwać dwóch niezależnych animatorów rynku: Société Générale Corporate and Investment Bank oraz UniCredit Corporate and Investment Banking.

Kupno lub sprzedaż tytułów uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 będzie możliwe w dowolnym biurze maklerskim za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego. Pobierane od inwestora opłaty to prowizja maklerska oraz opłata za zarządzanie, która wynosi 0,5% wartości inwestycji w skali roku (opłata odejmowana od wartości ETFu proporcjonalnie do upływu czasu). Opłaty za zarządzanie subfunduszem będą zatem kilkukrotnie niższe od średnich opłat pobieranych przez tradycyjne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi ani kosztami wejścia czy wyjścia.

Lyxor ETF WIG20, fundusz w pełni zgodny z dyrektywą UCITIS III, oferuje efektywną kosztowo ekspozycję na polski rynek kapitałowy: łączna opłata za zarządzanie wynosi 0,50% rocznie.

W czasie pierwszego dnia notowań wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszu wyniosła 923 tys. zł, a właściciela zmieniły 1754 tytuły uczestnictwa. Kurs zamknięcia wyniósł 263,31 zł i był wyższy od kursu odniesienia o 0,28%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.