Skip to main content

Kosmetyczne zmiany w przepisach dotyczących funduszy portfelowych

18 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Został on skierowany do dalszych prac do Komisji Finansów Publicznych.

Zasadniczym celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjnie, które nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki rezygnacji z obowiązku uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie takich funduszy.

Wśród zaproponowanych w nowelizacji zmian znalazły się także dwie niewielkie zmiany dotyczące funduszy portfelowych (czyli polskich odpowiedników funduszy ETF). Zmiana art. 179 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych jest konsekwencją rezygnacji z podziału na publiczne i niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Zgodnie z nowym zapisem tego artykułu „Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji certyfikatów inwestycyjnych, które zgodnie ze statutem funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182”.

Z kolei zmiana polegająca na uchyleniu ust. 4 art. 180 ustawy o funduszach inwestycyjnych (dotyczącego wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego) ma na celu dostosowanie nowelizowanej ustawy do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którymi nie istnieje wymóg dokonywania obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu jedynie na rynku regulowanym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.