Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – styczeń 2011 r.

Na podstawie comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych publikowanych przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynika, że w końcu stycznia 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

Według informacji podanych przez Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

Wśród największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się – tak jak przed miesiącem – tytuły uczestnictwa ośmiu funduszy ETF (skład tej grupy nie uległ zmianie). Trzy największe lokaty tego subfunduszu to: CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (16,02% aktywów – wzrost o 3,26 pkt. proc.), RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF (15,92% aktywów – spadek o 0,76 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Commodities CRB (15,69% aktywów – wzrost o 2,64 pkt. proc.). Wśród pozostałych lokat tego subfunduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa: db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (9,68% aktywów – spadek o 3,87 pkt. proc.), ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (9,46% aktywów – spadek o 0,17 pkt. proc.), RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (6,49% aktywów – wzrost o 2,42 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (6,30% aktywów – spadek o 2,77 pkt. proc.) oraz AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (4,72% aktywów – spadek o 2,24 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w styczniu (-1,80%).

Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych był Lyxor ETF Russia (pierwsza pozycja w portfelu ogółem, 9,64% aktywów – wzrost o 0,15 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares FTSE BRIC 50 (6,25% aktywów – trzecia pozycja w portfelu, spadek o 0,33 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (6,13% aktywów – czwarta pozycja w portfelu, spadek o 1,14 pkt. proc.), db x-trackers – MSCI WORLD TRN INDEX ETF (5,99% aktywów – piąta pozycja w portfelu, powrót do grona największych inwestycji po trzech miesiącach przerwy), Lyxor ETF Turkey EURO (5,51% aktywów – szósta pozycja w portfelu, spadek o 0,87 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (5,30% aktywów – siódma pozycja w portfelu, spadek o 0,46 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (5,08% aktywów – dziewiąta pozycja w portfelu, spadek o 0,37 pkt. proc.). Jego jednostka straciła na wartości w styczniu 3,70%.

Po raz pierwszy od momentu zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej o szczegółowym składzie 10 najważniejszych inwestycji poinformował subfundusz Skarbiec-Alokacji Globalnej. W końcu stycznia 2011 r. tytuły uczestnictwa funduszy posiadających ekspozycję głównie na rynki Chin Brazylii, Rosji i Indii stanowiły 86,66% jego aktywów. Czterema największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE/XINHUA China 25 (13,66% aktywów), Lyxor ETF MSCI India (13,36%), Lyxor ETF Russia (10,89%) i MSCI Brazil TRN Index ETF (10,10%). Pozostałe czołowe inwestycje tego subfunduszu to: FTSE/XINHUA China 25 ETF (7,87%), iShares MSCI Brazil (7,16%), iShares FTSE BRIC 50 (6,16%), Lyxor ETF Turkey EURO (3,03%) oraz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (2,61%). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w styczniu (-4,62%).

Również subfundusz Skarbiec-Aktywnej Alokacji zainwestował część swoich aktywów w ETF-y. W końcu stycznia tytuły uczestnictwa Lyxor ETF Russia stanowiły 8,04% jego portfela (spadek wobec grudnia o 0,26 pkt. proc.) – była to druga pod względem wielkości pozycja w jego aktywach.

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu stycznia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 70% jego aktywów – o 4 pkt. proc. więcej niż w grudniu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w minionym miesiącu (-4,7%). W portfelu Idea Surowce Plus udział ETF-ów nie zmienił się w porównaniu z grudniem i wynosił 4%. W styczniu wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu wzrosła o 0,29%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu stycznia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w styczniu o 1,64%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.